Wycieczka na Morawy

Wycieczka


1.jpg

 Spotkanie przewodniczących.

Uchwała 2/2018

UCHWAŁA Nr 2/2018

Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 10.01.2018

Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w TC Dębica S.A. podjął decyzję, o podwyższeniu wartości bonu towarowego dla członka Związku w 2018 roku do kwoty 400zł.


Biuletyn informacyjny.

CZŁONKOWSTWO  ZWIĄZKU

Członkowstwo  Związku  nabywa  się z chwilą  złożenia pisemnej  deklaracji członkowskiej. Każdy  członek Związku opłaca  comiesięczną  składkę  członkowską w wysokości 1%  osobistych  zarobków  netto, potrącaną z wypłaty.

Świadczenia i zasiłki statutowe dla członków Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Członek Związku nabywa prawo do zasiłków i świadczeń statutowych po opłaceniu składki członkowskiej w obowiązującej wysokości  minimum przez okres 6 – miesięcy i opłaceniu składki bieżącej. Zasiłki statutowe wypłacane są do 6 – tego miesiąca od chwili nabycia prawa i po złożeniu wniosku o wypłatę przez osobę uprawnioną.

Każdemu  członkowi  Związku  przysługuje  prawo  do  następujących zasiłków i świadczeń  statutowych:

  • z tytułu urodzenia  dziecka –  500 zł 
  • z tytułu zgonu  członka  rodziny ( ojca, matki, ojczyma, macochy, współmałżonka, teścia, teściowej, dziecka uczącego się będącego na utrzymaniu rodziców do 26 roku życia) –  400 zł    
  • z tytułu  zgonu  członka  Związku –  1000 zł  
  • bon  towarowy  okolicznościowy –  400 zł 
  • w szczególnych przypadkach  losowych członek  Związku  może  skorzystać z zapomogi  

Zasady  przyznawania  świadczeń  i zasiłków  statutowych

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka otrzymuje każde z rodziców będący członkiem Związku. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka zasiłek jest wypłacany na każde dziecko. W przypadku urodzenia martwego dziecka należy się zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny. Zasiłek wypłacany jest na podstawie aktu urodzenia wydanego przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego.

Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny wypłacany jest członkowi Związku po przedstawieniu aktu zgonu wydanego przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego.

W przypadku zgonu członka Związku zasiłek statutowy otrzymuje osoba, która przedłoży imienne rachunki o pokryciu kosztów pogrzebu.

Bon towarowy okolicznościowy otrzymuje każdy członek Związku który opłacał składkę członkowską  minimum przez okres 6 – miesięcy i opłacił składkę bieżącą. Termin wydania bonu okolicznościowego i jego wysokość określa Zarząd Zakładowy Związku.

Członek Związku w wyniku zdarzeń losowych ( wypadek, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, klęska żywiołowa ) może skorzystać z zapomogi losowej.

Warunkiem otrzymania zapomogi jest złożenie wniosku o zapomogę w siedzibie Związku. Wniosek o zapomogi musi być zaopiniowany przez Radę Oddziałową Związku. Zapomogę oraz jej wysokość przyznaje Prezydium Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Chemików.

Wysokość zasiłków i świadczeń statutowych może ulec zmianie. Ich wysokość ustalana jest przez Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Chemików stosowną uchwałą.