Zawody Wędkarskie

Związek Zawodowy Chemików w TC Dębica S.A. organizuje zawody wędkarskie o Puchar Związku Zawodowego Chemików.

Zawody odbędą się na akwenie wodnym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w dniu 23.06.2018 r. o godzinie 700 . Zapisy przyjmowane są w biurze Związku lub pod numerami telefonów 51071 i 51072 do dnia 08.06.2018 r.

Uczestnicy zawodów aby wziąć udział w zawodach powinni  posiadać przy sobie opłaconą kartę wędkarską.

Wycieczka do Grecji

Wyjazd na wycieczkę do Grecji odędzie się 4 czerwca 2018 roku o godzinie 6.00 Miejsce wyjazdu z parkingu/ zatoczki przy bramie towarowej nr 2 od strony zbiegu ulic 1 Maja i ulicy Staszica ( obok torów ). Prosimy o przybycie na miejsce odjazdu około 15 minut wcześniej.

Regulamin wyborów SIP

REGULAMIN  WYBORÓW SPOŁECZNEJ  INSPEKCJI PRACY w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 

Działające w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.Zakładowe Organizacje Związkowe:

- Związek Zawodowy NSZZ „ Solidarność

- Związek Zawodowy Chemików”

na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 roku Dz. Ustaw nr 35 poz. 163 z późniejszymi  zmianami ustaliły następujące zasady przeprowadzenia wyborów Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

§ 1

Społeczna Inspekcja Pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników zakładu pracy i  jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy.


§ 2

Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają i nadzorują organizacje związkowe na podstawie uchwalonego przez siebie  regulaminu wyborów .


§ 3

Struktura Społecznej Inspekcji Pracy w Firmie składa się:

 • z zakładowego społecznego inspektora pracy.

 • z oddziałowych  społecznych inspektorów pracy.

 • z grupowych społecznych inspektorów pracy.


§ 4

1. Kadencja  Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata.    

2. Funkcje  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.    


§ 5

Liczbę mandatów dla poszczególnych Jednostek  Organizacyjnych określa każdorazowo

Zakładowa Komisja Wyborcza.


§ 6

Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania Społecznej Inspekcji Pracy, jak również przepisów BHP. Obowiązkiem Społecznego Inspektora Pracy jest uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu SIP i BHP organizowanych przez Firmę.


§ 7

1. Czynne prawo wyborcze tj. prawo do wybierania przysługuje każdemu pracownikowi  

   zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na staż pracy w Firmie.

2. Bierne prawo wyborcze tj. prawo kandydowania na Społecznego Inspektora Pracy przysługuje każdemu pracownikowi,  który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w branży oponiarskiej, lub co najmniej dwuletni staż pracy w Firmie.

3. Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy innej niż umowa o pracę ( np. umowa zlecenie; umowa o dzieło ), nie posiadają ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego.

4. Społecznym Inspektorem Pracy może być wyłącznie pracownik, który nie zajmuje stanowiska Kierownika danej Jednostki Organizacyjnej lub stanowiska bezpośrednio jemu podległego i jest członkiem Związków Zawodowych  działających w Firmie.


§ 8

1. W celu przeprowadzenia wyborów zakładowe organizacje związkowe powołują Zakładową Komisję Wyborczą, w której skład wchodzi po dwóch przedstawicieli z danej organizacji związkowej.

2. Członkowie Zakładowej Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach na   Społecznego  Inspektora Pracy.  

3. Do zadań Zakładowej Komisji Wyborczej należy:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o powołaniu Zakładowej Komisji Wyborczej

 • określenie liczby mandatów dla poszczególnych Jednostek Organizacyjnych

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń terminu zgłaszania kandydatów na Grupowego Społecznego Inspektora Pracy

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Grupowego Społecznego Inspektora Pracy

 • przygotowanie list zgłoszonych kandydatów na zebrania sprawozdawczo – wyborcze w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych.

 • przygotowanie kart do głosowania

 • prowadzenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych

 • pisemne powiadomienie Kierownictwa Firmy o wynikach wyborów Społecznej Inspekcji Pracy

 • zabezpieczenie dokumentów z zebrania, w tym kart do głosowania i przekazanie ich Zakładowym Organizacjom Związkowym


§ 9

1. Kandydatów na Grupowych Społecznego Inspektora Pracy należy zgłaszać bezpośrednio do Zakładowej  Komisji Wyborczej, której siedzibą są biura Związków Zawodowych działających w Firmie.

2. Kandydatów  mogą zgłaszać pracownicy lub grupy pracowników posiadający czynne prawo wyborcze. Termin zgłaszania kandydatów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy określa i podaje do wiadomości  Zakładowa Komisja Wyborcza.


3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. W tym celu kandydat lub osoba zgłaszająca kandydata  obowiązani są złożyć do Zakładowej Komisji Wyborczej wypełnione „OŚWIADCZENIE KANDYDATA” będące  załącznikiem do niniejszego regulaminu.


§ 10

1.  Procedurę wyborczą Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych Jednostkach

    Organizacyjnych rozpoczyna  zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej na wniosek przynajmniej jednej z zakładowych  organizacji związkowych w uzgodnionym terminie. W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy danej Jednostki Organizacyjnej.

2.  O miejscu, terminie i celu zebrania  Kierownik Jednostki Organizacyjnej powiadamia    pracowników przez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń stosownego zarządzenia z co najmniej dwutygodniowym  wyprzedzeniem.

3.  Kierownik Jednostki Organizacyjnej zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów w tym:

 • wywieszenie regulaminu wyborów Społecznej Inspekcji Pracy na tablicy ogłoszeń.

 • przygotowanie listy  pracowników danej Jednostki Organizacyjnej na zebranie sprawozdawczo – wyborcze.


§ 11

1.  Członkowie Zakładowej Komisji Wyborczej obecni na zebraniu sprawozdawczo –      wyborczym w danej Jednostce Organizacyjnej, obejmują z urzędu funkcję Przewodniczącego i Protokolanta niniejszego zebrania.

2.  Porządek zebrania sprawozdawczo – wyborczego Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 • wybór Komisji Skrutacyjnej.

 • przyjęcie listy kandydatów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 • ustalenie terminu i zasad głosowania.

 • sprawozdanie urzędujących Społecznych Inspektorów Pracy za okres mijającej kadencji.


§ 12

1.   Spośród pracowników obecnych na  zebraniu sprawozdawczo – wyborczym powołuje się Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna składa się z minimum trzech członków    i podlega zatwierdzeniu przez  pracowników obecnych na zebraniu w  głosowaniu  jawnym zwykłą większością głosów.

2.  Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat na Grupowego Społecznego    Inspektora Pracy.

3.  Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

 • wywieszenie na tablicach ogłoszeń listy zgłoszonych kandydatów przyjętych na     zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.

 • przeprowadzenie głosowania.

 • przeliczenie głosów.

 • sporządzenie protokołu z głosowania.

 • ogłoszenie wyników głosowania.


4. Przeliczenia głosów  Komisje Skrutacyjne dokonują w obecności  przedstawicieli Zakładowej Komisji Wyborczej obydwu Związków Zawodowych.


§ 13

Wyboru Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy dokonuje się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym poprzez oddanie głosu do urny wyborczej.


§ 14

PROCEDURA  WYBORCZA GRUPOWYCH i ODZDZIAŁOWYCH INSPEKTORÓW PRACY ORAZ ZAKŁADOWEGO  INSPEKTORA PRACY

1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy danej Jednostki Organizacyjnej     zatrudnieni na umowę o pracę.

2. Wybory są prawomocne jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 50% +1 pracowników  uprawnionych do głosowania w danej Jednostki Organizacyjnej.

3. Głosuje się za pomocą karty do głosowania w głosowaniu tajnym.

4. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczani są w porządku alfabetycznym.

5. Głosuje się poprzez umieszczenia znaku „x” przy nazwisku kandydata/ kandydatów na   których oddawany jest głos.

6. Ilość kandydatów wybranych na karcie do głosowania nie może być większa od liczby miejsc mandatowych w danej Jednostce Organizacyjnej.

7. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów     ważnych.

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów, a uznanie tych kandydatów za wybranych przekroczy liczbę mandatów, Komisja Skrutacyjna powtarza wybory w odniesieniu do kandydatów którzy otrzymali równą liczbę głosów.

9. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

 • uprawniony do głosowania odda kartę do głosowania bez wyraźnego znaku „x” przy wybranym kandydacie / kandydatach.

 • uprawniony do głosowania odda pustą kartę do głosowania.

 • znak „x” znajduje się przy większej liczbie kandydatów niż miejsc mandatowych.

 • uprawniony do głosowania odda kartę do głosowania z dopisanymi nazwiskami.

 • uprawniony do głosowania odda przekreśloną kartę do głosowania.


10.  Grupowego Społecznego Inspektora Pracy w wyborach bezpośrednich wybierają  w  głosowaniu tajnym  wszyscy uprawnieni pracownicy danej Jednostki Organizacyjnej. Z wyborów sporządza się protokół, który przekazywany jest do Zakładowej Komisji      Wyborczej.

11.  Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w wyborach pośrednich wybierają  w    głosowaniu tajnym  lub za ich zgodą w sposób jawny Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy. Z wyborów sporządza się protokół, który przekazywany jest do Zakładowej Komisji Wyborczej.

12.  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w wyborach pośrednich wybierają  w      głosowaniu tajnym Oddziałowi i Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy w obecności      Zakładowej Komisji Wyborczej. Z wyborów sporządza się protokół.


§ 15

Na Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy, który został wybrany  Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy przeprowadza się wybory uzupełniające. Termin wyborów uzupełniających ustala Zakładowa Komisja Wyborcza po zakończeniu procedury wyborczej Społecznej Inspekcji Pracy w Firmie.


§ 16

1. Wybory uzupełniające w trakcie trwania kadencji, przeprowadza się w następujących   przypadkach:

 • ustania stosunku pracy Społecznego Inspektora Pracy  .

 • odwołanie Społecznego Inspektora Pracy  pełniącego funkcje.

 • rezygnacja z pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

 • inicjatywy pracowników w okręgach, w których nie dokonano wyboru Społecznego Inspektora Pracy w normalnym trybie wyborczym.


2.  Wybory uzupełniające w  przypadkach opisanych w §16 ogłasza i przeprowadza  Zakładowa Komisja Wyborcza na podstawie procedury zawartej w  §14 niniejszego regulaminu. Z wyborów  sporządza się protokół, który przekazywany jest do organizacji związkowych.


3.  Odwołanie Społecznego Inspektora Pracy każdego szczebla w trakcie trwania kadencji może nastąpić na podstawie Art. 7 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.


§ 17

Wszelkie sporne kwestie dotyczące przebiegu procedury wyborczej rozpatruje i wyjaśnia  Zakładowa Komisja Wyborcza oraz organizacje związkowe organizujące i nadzorujące     wybory  Społecznej Inspekcji Pracy.


§ 18

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.NSZZ „ Solidarność”        Z.Z. „Chemików”


a

do pobrania - Oświadczenie kandydata na SIP - docx

__________________________________________________________________________

Uchwała 2/2018

UCHWAŁA Nr 2/2018

Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 10.01.2018

Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w TC Dębica S.A. podjął decyzję, o podwyższeniu wartości bonu towarowego dla członka Związku w 2018 roku do kwoty 400zł.


Wycieczka Grecja

Związek Zawodowy Chemików w TC Dębica organizuje dla członków Związku wycieczki do GRECJI, która odbędzie się w n/w terminach: 

I termin - 04.06 - 13.06.2018 roku

II termin - 25.06 - 04.07.2018 roku 

Zapisy przyjmowane będą w biurze Związku od dnia 06.11.2017 r. 

Koszt wycieczki wynosi 1400 złotych od osoby. Poza tym każdy uczestnik wycieczki musi w dniu wyjazdu posiadać przy sobie 50 Euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wycieczki oraz 20 Euro na pokrycie kosztu noclegu tranzytowego w drodze do Grecji ( nocleg w Nowym Sadzie – Serbia ).

Dokonując zapisu należy opłacić zadatek w wysokości 500 złotych od osoby. Pozostałą kwotę w wysokości 900 złotych oraz koszt ubezpieczenie w kwocie 25 złotych od osoby należy uiścić najpóźniej do końca miesiąca marca 2018 r.

Każdy członek Związku może zapisać jedną osobę towarzyszącą.

Pozostałe informacje dotyczące wycieczki można uzyskać w biurze Związku lub pod numerami telefonów 51070, 51071, 51072.

Plan wycieczki w zakładce wycieczki


Biuletyn informacyjny.

CZŁONKOWSTWO  ZWIĄZKU

Członkowstwo  Związku  nabywa  się z chwilą  złożenia pisemnej  deklaracji członkowskiej. Każdy  członek Związku opłaca  comiesięczną  składkę  członkowską w wysokości 1%  osobistych  zarobków  netto, potrącaną z wypłaty.

Świadczenia i zasiłki statutowe dla członków Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Członek Związku nabywa prawo do zasiłków i świadczeń statutowych po opłaceniu składki członkowskiej w obowiązującej wysokości  minimum przez okres 6 – miesięcy i opłaceniu składki bieżącej. Zasiłki statutowe wypłacane są do 6 – tego miesiąca od chwili nabycia prawa i po złożeniu wniosku o wypłatę przez osobę uprawnioną.

Każdemu  członkowi  Związku  przysługuje  prawo  do  następujących zasiłków i świadczeń  statutowych:

 • z tytułu urodzenia  dziecka –  500 zł 
 • z tytułu zgonu  członka  rodziny ( ojca, matki, ojczyma, macochy, współmałżonka, teścia, teściowej, dziecka uczącego się będącego na utrzymaniu rodziców do 26 roku życia) –  400 zł    
 • z tytułu  zgonu  członka  Związku –  1000 zł  
 • bon  towarowy  okolicznościowy –  400 zł 
 • w szczególnych przypadkach  losowych członek  Związku  może  skorzystać z zapomogi  

Zasady  przyznawania  świadczeń  i zasiłków  statutowych

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka otrzymuje każde z rodziców będący członkiem Związku. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka zasiłek jest wypłacany na każde dziecko. W przypadku urodzenia martwego dziecka należy się zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny. Zasiłek wypłacany jest na podstawie aktu urodzenia wydanego przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego.

Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny wypłacany jest członkowi Związku po przedstawieniu aktu zgonu wydanego przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego.

W przypadku zgonu członka Związku zasiłek statutowy otrzymuje osoba, która przedłoży imienne rachunki o pokryciu kosztów pogrzebu.

Bon towarowy okolicznościowy otrzymuje każdy członek Związku który opłacał składkę członkowską  minimum przez okres 6 – miesięcy i opłacił składkę bieżącą. Termin wydania bonu okolicznościowego i jego wysokość określa Zarząd Zakładowy Związku.

Członek Związku w wyniku zdarzeń losowych ( wypadek, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, klęska żywiołowa ) może skorzystać z zapomogi losowej.

Warunkiem otrzymania zapomogi jest złożenie wniosku o zapomogę w siedzibie Związku. Wniosek o zapomogi musi być zaopiniowany przez Radę Oddziałową Związku. Zapomogę oraz jej wysokość przyznaje Prezydium Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Chemików.

Wysokość zasiłków i świadczeń statutowych może ulec zmianie. Ich wysokość ustalana jest przez Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Chemików stosowną uchwałą.