Ordynacja Wyborcza

ORDYNACJA  WYBORCZA

 

do organów statutowych Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwalona przez  Zarząd Związku  w dniu 18 lipca 2023 r.

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

Postanowienia  ogólne.

 

§  1.

1Ordynacja ustala zasady wyboru:

-          delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku

-          Zarządów Rad Oddziałowych Związku

-          członków Zarządu Zakładowego Związku

-          przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku

-          komisji rewizyjnej Związku.

 

§  2.

 

1.  Prawo wybierania ( czynne prawo wyborcze ) przysługuje każdemu pełnoprawnemu członkowi Związku.

2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi zawieszonemu w prawach członka.

 

§  3.

1. Wybranym na Delegata lub do organów Związku może być każdy członek, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze.

2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi:

-          pozbawionemu praw publicznych

-          zawieszonemu w prawach członka.

3. Funkcji członka Zarządu Zakładowego  Związku nie może pełnić osoba, która  zajmuje kierownicze stanowisko, bezpośrednio podległe Dyrektorowi i członkom Zarządu TC Dębica S.A.

 

§  4.

 

1. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku można pełnić przez kolejne dwie kadencje. Po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję, członek może kandydować ponownie.

 

§  5.

1. Wybory są równe – każdemu członkowi przysługuje  jeden głos, członkowie biorą udział w wyborach na jednakowych zasadach

2. Członkowie Związku oraz delegat może głosować tylko osobiście.

 

 

§  6.

 

1. Kadencja    organów statutowych  Związku  trwa  pięć  lat.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Zarządzenie  wyborów.

 

§  7.

 

1.  Wybory do organów statutowych związku zarządza Zarząd Zakładowy podejmując stosowną Uchwałę.

2.  Zarząd Zakładowy  Związku z pośród członków Prezydium  powołuje Komisję Wyborczą.

3. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

- przyjmowanie  zgłoszeń kandydatów na Delegatów do Rad Oddziałowych

- przygotowanie list kandydatów na zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Radach Oddziałowych

- przygotowanie kart do głosowania dla Rad Oddziałowych

4.  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Związku zarządza się nie później niż w ostatnim miesiącu kalendarzowym kadencji.

 

§  8.

 

1.  Zarząd Zakładowy stosowną uchwałą określa liczbę delegatów, którzy mają być wybrani w danej  Radzie Oddziałowej zachowując odpowiedni parytet do  liczby członków danej Rady Oddziałowej.

2.  Przewodniczący i Zastępca Zarządu Związku uzyskują mandat delegata na następną kadencję przez podjęcie  uchwały przez Zarząd Związku.

3.  Pozostali delegaci na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku wybierani są w Radach Oddziałowych przez członków Związku zwykłą większością głosów.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Wybory Delegatów .

 

§  9.

 

1.   Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w Radach Oddziałowych Związku zwoływane są przez Zarząd Rady Oddziałowej  poprzez wywieszenie informacji na wydziałowej tablicy związkowej lub zawiadomienie wszystkich członków najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

2.   Zebranie jest ważne i władne do przeprowadzenia wyborów jeżeli spełnione zostały wymogi pkt.1.

3.   W Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w Radach Oddziałowych biorą udział członkowie Komisji Wyborczej Związku.

 

 

Zgłaszanie  Kandydatów na Delegata.

 

§  10.

 

1.   Prawo zgłaszania kandydatów na delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku przysługuje każdemu członkowi związku.

2.   Kandydatury na delegatów zależy zgłaszać bezpośrednio i osobiście w biurze Związku.

3.   Zgłoszenia kandydatów na Delegatów należy dokonać w miesiącu styczniu roku, w którym upływa  kadencja organów statutowych Związku.

4.   Kandydat na delegata musi wyrazić pisemną zgodę na umieszczenie jego nazwiska na liście wyborczej. Oświadczenie kandydata stanowi załącznik  do niniejszej Ordynacji Wyborczej.

5.   Liczba kandydatów na delegatów jest nieograniczona.

 

 

 

Procedura Wyborcza .

 

§  11.

 

1.  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w Radach  Oddziałowych Związku należy przeprowadzić do końca miesiąca lutego roku, w którym upływa kadencja organów statutowych Związku. 

2.  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Radach  Oddziałowych Związku w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o terminie i miejscu wyborów.

 

§  12.

 

1.   Wybory przeprowadza wybrana na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym , Komisja Skrutacyjna. 

2.   Kandydat na delegata nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej. 

3.   Wybory Delegatów w Radach Oddziałowych Związku powinny być przeprowadzone do końca miesiąca marca roku, w którym upływa kadencja organów statutowych  Związku.

4.   Wyboru Delegatów dokonuje się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym poprzez oddanie głosu do urny wyborczej.

 

§  13.

1Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, na których umieszcza się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów na delegatów według kolejności zgłoszeń.

2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna. 

3.   Komisja Skrutacyjna czuwa nad zachowaniem tajności głosowania oraz porządkiem w czasie i miejscu wyborów.

 

 

 

§  14.

1Oddając głos na Kandydata należy postawić znak „X” w kratce obok  imienia i nazwiska Kandydata lub Kandydatów na których wyborca oddaje głos. 

2. Głos można oddać maksymalnie na liczbę  Kandydatów jaka przysługuje w danej Radzie Oddziałowej                               

3. Karta wyborcza zawierając większą liczbę zaznaczonych  nazwisk niż miejsc mandatowych jest głosem nieważnym.

4. Głosy oddane na kartach nie opieczętowanych są nieważne.

 

§  15.

 

1. Po zakończeniu głosowania,  przeliczenia głosów Komisje Skrutacyjne Rad Oddziałowych dokonują w biurze Związku i sporządzają protokół, w którym podają:

-          liczbę uprawnionych do głosowania

-          liczbę głosujących

-          liczbę głosów ważnych

-          liczbę głosów nieważnych

-          liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. Protokół podpisują  członkowie Komisji Skrutacyjnej.

 

§  16.

1. Za wybranych delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwięcej ważnych głosów.

2. Liczba wybranych delegatów nie może przekraczać liczby mandatów.

3. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a uznanie tych kandydatów za wybranych powodowałoby przekroczenie liczby mandatów, Komisja Skrutacyjna powtarza wybory w odniesieniu do kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów ważnych.

 

§  17.

 

1.    Wybrani delegaci tworzą Zarząd Rady Oddziałowej Związku, która na pierwszym posiedzeniu poprzez ukonstytuowanie wybiera spośród siebie  Przewodniczącego i Zastępcę.Pozostali delegaci są członkami Zarządu Rady Oddziałowej.

2.  W przypadku wyboru Przewodniczącego danej Rady Oddziałowej na Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku lub w przypadku wygaśnięcia mandatu  Przewodniczącego Rady Oddziałowej – Zarząd  Rady Oddziałowej dokonuje ponownego ukonstytuowania się zgodnie z zapisami  § 17 pkt 1.

 

   §  18.

 

1. Protokoły z ukonstytuowania się  Zarządu Rady Oddziałowej przekazuje się do biura Związku.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Wybory Zarządu Zakładowego,  

Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Związku.

 

 

§  19.

 

 

1.   W skład Zarządu Zakładowego Związku nowej kadencji wchodzą wybrani w wyborach bezpośrednich  Przewodniczący Rad Oddziałowych oraz  ustępujący Przewodniczący Związku i  jego Zastępca.

2.   Następnie w głosowaniu tajnym Delegaci uzupełniają skład  Zarządu Zakładowego Związku w  ilości zaproponowanej przez Uchwałę ustępującego Zarządu.

 

§  20.

 

1.   W głosowaniu tajnym delegaci dokonują wyboru Komisji Rewizyjnej w  ilości zaproponowanej przez Uchwałę ustępującego Zarządu.

2.   Spośród powołanych i wybranych członków Zarządu Zakładowego nowej kadencji delegaci obecni na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wybierają Przewodniczącego Zarządu Zakładowego.

3. W przypadku wyboru Przewodniczącego danej Rady Oddziałowej na Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku – Rada  Oddziałowa dokonuje ponownego ukonstytuowania się zgodnie z zapisami  § 17 pkt 1.   

 

§  21.

 

1.      Uchwały Zebrania Delegatów zapadają:

       - w pierwszym terminie zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy 

         Delegatów. 

       - w drugim terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¼ Delegatów

 

§  22.

 

1. Prawomocność Zebrania delegatów stwierdza Komisja Mandatowa.

 

§  23.

 

1.   Nazwiska kandydatów zgłoszonych przez delegatów umieszcza się wg. kolejności zgłoszeń.

2.   Kandydatów do Komisji Rewizyjnej i na Przewodniczącego Związku umieszcza się na kartach wg. kolejności zgłoszeń.

3.   Członek Zarządu Zakładowego Związku nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

4.   Głosowanie odbywa się w czasie zebrania na sali obrad.

5.   Głosy oddawane są przez delegatów do opieczętowanej przez Komisję Skrutacyjną urny.

 

 

 

 

§  24.

 

1.   Komisja Skrutacyjna stwierdza ważność wyborów na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

2.   Kadencja Organów Statutowych Związku rozpoczyna się po stwierdzeniu ważności wyborów przez Komisję Skrutacyjną

3.   Protokoły i karty wyborcze przechowuje się co najmniej przez jedną kadencję.

 

§  25.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zostaje ustalony skład liczbowy Prezydium i dokonuje się jego wyboru.

 2. Z pośród wybranych członków Prezydium, Zarząd Związku wybiera Zastępcę Przewodniczącego Związku i Sekretarza Związku.

 3. Komisja Rewizyjna Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

Ważność  wyborów.

 

§  26.

 

1. Wybory ulegają unieważnieniu, jeżeli przy ich przeprowadzeniu dopuszczono się takiego naruszenia postanowień ordynacji wyborczej, które miało lub mogło mieć wpływ na wyniki wyborów.

2. Z chwilą unieważnienia wyborów tracą ważność mandaty uzyskane w wyniku tych wyborów.

 

§  27.

 

1. Mandat delegata Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

- śmierci

- zrzeczenia się mandatu

- utraty statusu członka związku

- utraty biernego prawa wyborczego

- zawieszenia w prawach członka związku

- odwołania z pełnienia funkcji w organach związku.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Zakładowego stwierdza Zarząd Zakładowy,

natomiast członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna Związku.

 

§  28.

 

1. Mandat Przewodniczącego Rady Oddziałowej Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

- utraty statusu członka związku

- przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w  § 27.

§  29.

 

 1. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu Zakładowego lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o ponad połowę należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

 2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym w ordynacji wyborczej.

 

 

ROZDZIAŁ  VI

 

§  30.

 

1. Zmiany w ordynacji wyborczej mogą być wprowadzone UCHWAŁĄ  Zarządu Związku, podjętą większością ważnie oddanych głosów.

2. Ordynacja Wyborcza wchodzi w życie z dniem  podjęcia uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Za Zarząd Związku

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

OŚWIADCZENIE  KANDYDATA

na

DELEGATA WALNEGO ZEBRANIA

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CHEMIKÓW

w T.C. Dębica S.A.

 

 

         

 Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………

 

 

 

Jednostka organizacyjna ………………    Nr. ewidencyjny………………………..

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata  Walnego Zebrania Związku Zawodowego Chemików i zapoznałem się z Ordynacją Wyborczą Związku.

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………

 Podpis  kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie przewodniczących.