ZAKŁADOWY UKŁAD  ZBIOROWY  PRACY

FIRMY  OPONIARSKIEJ  DĘBICA S.A.

Rozdział I


Art.1. Postanowienie wstępne.
§ 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna został zawarty pomiędzy Firmą Oponiarską Dębica Spółka Akcyjna w Dębicy a Związkami Zawodowymi działającymi w Firmie tj.:
1. NSZZ “Solidarność”                     2. ZZ Chemików
Siedzibą stron układu jest Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna w Dębicy ul.1 Maja 1.

§ 2. Układ obejmuje swoim postanowieniem wszystkich pracowników Firmy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz w odpowiednim zakresie emerytów i rencistów z wyłączeniem Dyrektorów i członków Zarządu Firmy, Kierownika Zakładu nr1, Kierownika Zakładu nr2, Kierownika Zakładu nr3, Kierownika Działu Inżynierii oraz pracowników w okresie oddelegowania do pracy w koncernie Goodyear poza   granicami  Polski.

§ 3. Celem Układu jest stworzenie warunków do realizacji przyjętej przez Firmę strategii i osiągania zakładanych wyników gospodarczych przy równoczesnym zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz godziwego wynagrodzenia i innych świadczeń.

§ 4. Strony zawierające Układ zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień oraz wzajemnego współdziałania i informowania się o wszelkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu pracowników w zakresie uregulowań niniejszego Układu.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w Układzie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy oraz inne obowiązujące przepisy prawa pracy.

§6.Użyte w Układzie określenia oznaczają:

1.Układ, ZUZP - Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
2. Pracodawca, zakład pracy, Firma, Spółka - Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna  w Dębicy.
3. Związki Zawodowe, organizacje związkowe - Związki Zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna w Dębicy, będące stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
4.  Pracownik - osoba zatrudniona z którą nawiązano stosunek pracy  w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna w Dębicy na podstawie umowy o pracę.
5.  Okres zatrudnienia w Firmie - łączny czasookres zatrudnienia w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna w Dębicy, także pod jego poprzednimi nazwami: ZPG, Degum w Dębicy, DZOS "Stomil" Dębica, Stomil "Dębica" S.A.
6.  Jednostka organizacyjna - jednostka w strukturze organizacyjnej Firmy, podległa bezpośrednio Dyrektorowi lub Kierownikowi Zakładu.
7.  EBIT – zysk operacyjny liczony w walucie PLN, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.  

Rozdział II


Art. 1. Stosunek pracy - umowa o pracę.

§ 1. Stosunek pracy nawiązuje się pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w terminie i na warunkach określonych w umowie o pracę - zawartej w formie pisemnej. W przypadku gdy umowa nie określa terminu nawiązania stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy.
§ 2. Umowa o pracę może zostać zawarta na:
1 okres próbny
2 czas określony
3 czas nie określony
4 czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika (umowa na zastępstwo)

§ 3. Z pracownikami nowoprzyjętymi zawierane są umowy na okres próbny nie przekraczający 3-ch miesięcy Warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony jest pozytywna ocena pracy pracownika w okresie próbnym przez bezpośredniego przełożonego.

§ 4. W umowie o pracę określa się:
1. termin rozpoczęcia pracy i czas trwania umowy,
2. nazwę stanowiska pracy /rodzaj pracy/,
3. miejsce wykonywania pracy,
4. kategorię zaszeregowania i stawkę osobistego zaszeregowania,
5. zobowiązanie pracownika do przestrzegania porządku i tajemnicy,
6. warunki szczególne 
7. system pracy,
8. wymiar czasu pracy


§ 5. Warunki pracy nie wpisane w treść umowy o pracę reguluje ZUZP oraz obowiązujące przepisy prawa pracy.

§ 6. Zmiana warunków pracy lub płacy określonych w umowie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków. Wypowiedzenie nie jest wymagane jeżeli pracownik, na zasadzie porozumienia stron, wyrazi zgodę na przyjęcie nowych warunków.


Art. 2.  Czas pracy - systemy pracy.

§ 1. Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania  pracy.

§ 2. W Firmie stosowane są następujące systemy organizacji pracy:
1. jednozmianowy,
2. wielozmianowy,
3. system czterobrygadowy (system zmianowy przy podziale pracowników na cztery grupy – brygady pracujące na kolejnych zmianach).


§ 3. Zmiana systemu organizacji pracy wymaga uzgodnienia z organizacjami związkowymi. Ponadto w razie potrzeby Zarząd Firmy w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, może wprowadzać inne systemy organizacji pracy.

§ 4. Czas pracy w systemie jedno i wielozmianowym nie może przekraczać 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3-ch miesięcy.

§ 5. Czas pracy w czterobrygadowej organizacji pracy nie może przekraczać 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące.

1. W jednostkach organizacyjnych w których praca odbywa się w systemie 4 - brygadowym w ruchu  ciągłym praca prowadzona jest we wszystkie dni kalendarzowe.
2. W jednostkach organizacyjnych w których praca odbywa się w systemie 4 - brygadowym poza ruchem
ciągłym praca prowadzona jest we wszystkie dni kalendarzowe z wyłączeniem:
-Nowy Rok - 1 dzień
- Wielkanoc - 2 dni
- Boże Ciało - 1 dzień
- Wszystkich Świętych - 1 dzień
- Boże Narodzenie - 2 dni

3.  Praca w 4 - brygadowym systemie pracy odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy, który pracownik otrzymuje przed rozpoczęciem roku kalendarzowego - nie później niż do końca listopada. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów pracy, z indywidualnych harmonogramów pracy wyłącza się w każdym miesiącu jeden dzień, będący wg harmonogramu dla brygady dniem pracy, który dla pracownika jest dniem wolnym niepłatnym.    

§ 6. Do czasu pracy wlicza się 15 - to minutową przerwę, wg porządku przyjętego w danej jednostce organizacyjnej.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 8. W przypadku wystąpienia warunków szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, skrócenie czasu pracy może polegać na ustanowieniu przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu czasu pracy - na zasadach uzgodnionych przez strony zawierające Układ.

§ 9. Zasady pełnienia dyżurów i wynagradzania w czasie dyżurów regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

 


Art. 3.   Urlopy

§ 1. Urlopy wypoczynkowe.
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wynosi:
- 20  dni roboczych   -   jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26  dni roboczych   -   jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych reguluje Kodeks Pracy.

§ 2. Urlopy okolicznościowe.
1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:
- ślubu pracownika  - 2 dni
- urodzenia dziecka pracownika  - 2 dni
- ślubu dziecka pracownika  - 1 dzień
- zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką  - 2 dni
2. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 - przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepis stosuje się także do pracownika, z tym, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni,    z uprawnień może korzystać jedno z nich.

§ 3.  Urlopy szkoleniowe.
Pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne za zgodą Firmy mogą otrzymywać urlopy szkolne i inne płatne zwolnienia od pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4.  Urlopy wychowawcze.
Na wniosek pracownicy lub pracownika - pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
Szczegółowe zasady udzielania urlopów wychowawczych określają obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 5.  Urlopy bezpłatne.
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 4.    Rozwiązywanie umów o pracę.

§1.  Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
§2.  Pracodawca nie będzie rozwiązywał umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z zasiłku rehabilitacyjnego, który został przyznany pracownikowi na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
§3.  W przypadku konieczności redukcji zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi - winno zostać zawarte porozumienie pomiędzy stronami Układu określające zasady i warunki, na jakich będzie następowało rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.


§4.  W przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3. pracodawca wypłaci:
1. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę z przyczyn nie dotyczących pracownika odprawę w wysokości 1500zł za każdy rok pracy w Firmie. W tak ustalonej wysokości odprawy zawarta jest kwota odprawy wyliczona zgodnie z obowiązującym prawem pracy.
2. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, a który nabył równocześnie prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego odprawę w wysokości 1500zł za każdy rok pracy w Firmie, w której zawarta jest kwota odprawy wyliczona zgodnie z obowiązującym prawem pracy oraz odprawę emerytalną lub rentową w wysokości określonej w ZUZP.       

§5. W indywidualnych przypadkach osoby z minimum 20-letnim stażem w Firmie (kobieta) i 25-letnim stażem (mężczyzna), odchodzące z zakładu pracy za zgodą pracodawcy (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) z przyczyn innych niż dotyczących zakładu pracy otrzymają odprawę w wysokości jak w § 4 punkt 1 albo punkt. 2. Szczegółowe kryteria odejść oraz ilość odchodzących osób w danym roku będą ustalane przez Pracodawcę w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

§6.  Zarząd Firmy będzie przekazywał Związkom Zawodowym wykaz osób przyjętych i zwolnionych - w terminie 14 dni od daty zwrócenia się Związku z pisemnym wnioskiem.

§7.  W przypadku prawomocnie stwierdzonego przez Sąd Pracy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, pracownik otrzymuje odszkodowanie w wysokości 3 - miesięcznego średniego wynagrodzenia w Firmie bez względu na okres pozostawania bez pracy.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady wynagradzania.

Art. 1.     Kształtowanie środków na wynagrodzenia.

§1.  Wielkość środków na wzrost płacy zasadniczej na rok bieżący oraz zasady ich dystrybucji ustalone są w drodze uzgodnień dokonywanych między Związkami Zawodowymi a Zarządem Firmy w terminie do 31 marca biorąc pod uwagę sytuację finansową Firmy.

§2.  W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w §1, Zarząd Firmy z dniem 1 kwietnia przeznacza na podwyżkę miesięcznej płacy zasadniczej pracowników kwotę stanowiącą iloczyn: (1) 95% wartości wskaźnika inflacji średniorocznej za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszonego przez GUS oraz (2) sumy miesięcznych płac zasadniczych pracowników objętych ZUZP zatrudnionych na dzień 30 marca danego roku.

§3.   W przypadku wskazanym w §2 połowa kwoty rozdysponowana zostanie zgodnie z ustalonym wskaźnikiem procentowym na podwyżki płacy zasadniczej wszystkich pracowników objętych ZUZP, zatrudnionych przez Spółkę na dzień 1 kwietnia danego roku i nie korzystających z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.


§4.  Druga połowa kwoty wskazanej w §2 przekazana zostanie do dyspozycji Dyrektorów Pionów, którzy dokonają rozdziału przekazanych im środków na podwyżki płacy zasadniczej na poszczególne jednostki organizacyjne i ich kierowników. Kierownik jednostki organizacyjnej dokona rozdziału środków przyznanych tej jednostce pomiędzy pracowników tej jednostki organizacyjnej. Środki do dyspozycji Dyrektorów Pionów zostaną przekazane w wysokości proporcjonalnej do ilości pracowników Pionów.

§ 5. Zarząd Spółki przekaże Związkom Zawodowym informację zawierającą:
• kwotę środków przeznaczoną na podwyżki płac zasadniczych, wskaźnik inflacji, sumę miesięcznych płac zasadniczych pracowników objętych ZUZP zatrudnionych na dzień 30 marca – o których mowa w § 2,
• wysokość wskaźnika procentowego, o którym mowa w § 3,
• wysokość kwot przekazanych do dyspozycji Dyrektorów Pionów, wynikającą z § 4.

§ 6.  Zarząd Firmy i Związki Zawodowe mogą w drodze porozumienia ustalić inny sposób działania niż określony w § 2 - § 5, co nie stanowi zmiany ZUZP.

Art. 2.     Składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

W TC Dębica S.A. obowiązują następujące składniki wynagrodzenia:
1. płaca zasadnicza,
2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
3. dodatek świąteczny
4. dodatek za pracę w porze nocnej,

oraz świadczenia pracownicze:

5. nagroda jubileuszowa – wypłacana do 31.12.2013r.
6. odprawa emerytalna i rentowa,
7. nagroda  roczna


Art. 3.   Płaca zasadnicza.

Pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przyznawane jest wynagrodzenie zasadnicze  wg określonych w „Taryfikatorze” kategorii zaszeregowania dla zajmowanych przez nich stanowisk i w wysokościach odpowiadających tym kategoriom w „Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego”. „Taryfikator” stanowi Załącznik nr 1 do Układu, a „Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego” Załącznik nr 2.  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości stanowiącej iloczyn posiadanej przez nich godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego i przepracowanego czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w formie zryczałtowanej - określonej stawką miesięczną.

Art. 4.   Systemy motywowania pracowników

Zarząd może wprowadzać systemy motywacyjne, na które zostaną wydzielone oddzielne środki, o czym poinformuje Związki Zawodowe


Art. 5.    Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 1. Pracownikom, którzy w związku z potrzebami Firmy zostali zatrudnieni w godzinach nadliczbowych przysługuje do wynagrodzenia za każdą godzinę ponad normalny wymiar czasu pracy dodatek w wysokości:

1. za pierwsze dwie godziny w wysokości 50% stawki osobistego zaszeregowania,
2. za każdą następną godzinę w wysokości 100% stawki osobistego zaszeregowania,
3. jeżeli zatrudnienie w godzinach nadliczbowych miało miejsce w nocy, w dniu wolnym od pracy, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy, za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki osobistego zaszeregowania.

§ 2. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Art.6    Dodatek świąteczny

Pracownikowi za pracę w niedziele lub w innych dniach ustawowo wolnych od pracy przysługuje dodatek świąteczny w wysokości:

1.  100% stawki godzinowej wynikającej z posiadanej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy, w przypadku gdy niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy jest dla pracownika dniem wolnym.

2. 75% stawki godzinowej wynikającej z posiadanej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy, w  przypadku gdy niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy jest dla pracownika dniem roboczym, za który pracownikowi udzielono dnia wolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 7.  Zasady wynagradzania za pracę w porze nocnej.

§ 1. Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej pomiędzy godz.22:00 a 6:00, za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości 2,70 zł; jednakże nie mniej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

§ 2. Dodatek za pracę w porze nocnej wykonywanej w godzinach nadliczbowych oraz niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy wypłaca się w podwójnej  wysokości.

Art. 8.   Nagroda jubileuszowa

§ 1. Pracownikowi za długoletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa za przepracowanie: 20, 25, 30, 35, 40 i każdych następnych 5 lat, jeżeli prawo do nagrody nabędzie do 31.12.2013.  Z dniem 1.01.2014 nagroda ulega likwidacji, a pracownicy nie uzyskują do niej uprawnień po tej dacie.

§ 2. Nagroda jubileuszowa dla pracowników, którzy nabyli do niej uprawnienia w okresie od 1.09.2009 do 31.12.2013 wypłacana będzie w wysokościach określonych poniżej, zastrzeżeniem § 4,:

NAGRODA  ZA PRZEPRACOWANIE LAT

OKRES

1.09.2009 - 31.12.2009

.01.2010 - 31.12.2013

20

4320

3840

25

6480

5760

30

8640

7680

35

10800

9600

40

12960

11520§ 3. Do stażu pracy od którego zależy wysokość nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w Firmie, z wyłączeniem:
-  okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę w trybie Art. 52 KP,
-  okresów przebywania na urlopie bezpłatnym, wychowawczym,
-  okresów przebywania na emeryturze lub rencie inwalidzkiej,

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 5. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne (poprzedzone ustawowym okresem zasiłku dla bezrobotnych), a który prawo do nagrody nabyłby w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy, ale przed 01.01.2014, wypłaca się nagrodę  w wysokości określonej w § 2 w związku z § 4, w dniu rozwiązania umowy o pracę.


Art. 9.    Odprawa emerytalna i rentowa.

§ 1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką

§ 2. Odprawa przysługuje również pracownikowi, który przeszedł na rentę inwalidzką lub emeryturę bezpośrednio po wyczerpaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

§ 3. Do okresów stanowiących podstawę do nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia.

§ 4. Pracownicy którzy odchodzą na emeryturę lub rentę otrzymują odprawę w następującej wysokości:
- do 15 lat pracy    2400 zł
- po 15                  3600 zł
- po 20                  4800 zł
- po 25                  7200 zł
- po 30                  9600 zł
- po 35                12000 zł
- po 40                14400 zł
§ 5. Wysokość odprawy nie może być niższa od jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.


Art. 10.    Nagroda roczna

§ 1. Pracownikom Firmy corocznie wypłacana będzie nagroda roczna z utworzonego na ten cel funduszu w ramach funduszu płac na dany rok.

§ 2. Wielkość funduszu przeznaczonego na wypłatę nagrody rocznej w danym roku wynosi 8,5% wykonanego funduszu płac za rok poprzedni. Do wielkości funduszu płac stanowiącego podstawę do naliczania nagrody nie wlicza się wypłaconych odpraw pracownikom zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nagrody rocznej wypłaconej w roku poprzednim, wynagrodzenia członków Zarządu i Dyrekcji.

Warunkiem wypłaty nagrody jest realizacja określonego w planie biznesowym rocznego zysku operacyjnego (EBIT) Firmy na poziomie min. 20%.

Zarząd ma obowiązek przedstawić Zarządom Związków Zawodowych, z zachowaniem poufności, planowany EBIT na bieżący rok do dnia 31 marca każdego roku.

§ 3. Uprawnionymi do otrzymania nagrody rocznej są osoby zatrudnione w Firmie przez minimum 6 miesięcy w roku poprzedzającym wypłatę nagrody.

§ 4. Podziału funduszu przeznaczonego na wypłatę nagrody rocznej dokonuje się w następujący sposób:
1. Wysokość indywidualnej nagrody dla pracownika ustala się w oparciu o wielkość jego płacy bazowej i wskaźnik do naliczenia nagrody.
2. Płacę bazową stanowi płaca zasadnicza za czas efektywnie przepracowany oraz płaca zasadnicza za czas przestojów o których mowa w Art. 11 § 2 w roku poprzedzającym wypłatę nagrody.    
3. Wskaźnik do naliczenia wysokości nagrody ustala się w wyniku podzielenia wielkości funduszu przeznaczonego na nagrodę ustalonego w oparciu o § 2 przez sumę płac bazowych wszystkich pracowników uprawnionych do otrzymania nagrody na podstawie § 3.
4. W celu ustalenia pracownikowi indywidualnej wysokości nagrody mnoży się wielkość jego płacy bazowej wyliczonej zgodnie z pkt.2 przez wskaźnik do naliczenia wysokości nagrody ustalony w oparciu o pkt.3.

§ 5. Pracownik może być pozbawiony nagrody rocznej w całości lub części w przypadkach:
1. naruszenia przepisów wynikających z Ustawy “o wychowaniu w trzeźwości”,
2. kradzieży mienia Firmy,
3. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, które miały miejsce po terminie wypłaty ostatniej nagrody, o ile nie został za te przewinienia ukarany karą regulaminową.
4. rozwiązania umowy o pracę w trybie art.52

Indywidualne potrącenie nagrody nie powoduje zmniejszenia kwoty funduszu przeznaczonego na nagrody, określonego w §2.

§ 6. W przypadku pozbawienia w całości lub części nagrody rocznej pracownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora ds. Personalnych.

§ 7. Nagroda wypłacana będzie przed Świętami Wielkanocnymi. Zarząd Spółki w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi może ustalić inny termin wypłaty.

Art. 11  Zasady wynagradzania za czas przestojów.

§ 1. Przestój nieplanowany.
1. Za czas przestoju nieplanowanego spowodowanego krótkotrwałym brakiem surowców, materiałów itp. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości .
2. Na czas nieplanowanego przestoju przełożony powinien powierzyć pracownikowi pracę zastępczą.

§ 2. Przestój planowany.
1. Zarząd Spółki informować będzie o zamiarze ograniczenia lub wstrzymania produkcji na 6 dni przed planowanym terminem postoju.
2. Na czas przestoju zakładu lub wydziału spowodowanego koniecznością ograniczenia lub wstrzymania  produkcji - kierownik na wniosek pracownika udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego, bieżącego lub bezpłatnego.
3. Wysokość i zasady wynagradzania za czas nieprzepracowany w okresie przestoju planowanego z przyczyn wymienionych w pkt. 2. ustalana będzie każdorazowo w wyniku odrębnego uzgodnienia między Zarządem a Związkami Zawodowymi, z przestrzeganiem ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Do czasu zawarcia uzgodnienia o którym mowa w pkt. 3 lub w przypadku jego braku - wynagrodzenie  za czas przestoju przysługuje pracownikowi w wysokości wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania, a w przypadku powierzenia pracownikowi pracy zastępczej wynagrodzenie w pełnej wysokości.


Art. 12. Terminy i zasady wypłacania wynagrodzenia.

§ 1. Wypłata wynagrodzenia pracownika za wykonaną pracę jest dokonywana w okresach miesięcznych, 1-go dnia roboczego każdego miesiąca (za wyjątkiem sobót) następującego po miesiącu obrachunkowym, w którym to dniu pracują instytucje finansowe (banki) obsługujące operacje finansowe płatnika i pracowników.

§ 2. Za zgodą pracownika wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na jego konto osobiste lub w kasie zakładowej.

§ 3. Wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia, a zasiłków wychowawczych w kasie zakładowej 30 dnia każdego miesiąca lub ostatniego dnia lutego.

§ 4. Jeżeli terminy o których mowa w § 3 wypadają w święto lub dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę, wypłata dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

§ 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik ma prawo do poufności danych jego wynagrodzenia. W celu zagwarantowania takiego prawa zakazuje się rozpowszechniania informacji dotyczących wynagrodzeń indywidualnych pracownika, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo.

 


ROZDZIAŁ IV

Art. 1.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 1. Pracodawca zobowiązany jest do dokonywania corocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 2. Świadczeniami z ZFŚS objęci są pracownicy i ich rodziny, emeryci, renciści i pracownicy którzy przeszli na zasiłki lub świadczenie przedemerytalne a ostatnim miejscem ich pracy była Firma.

§ 3. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ZFŚS określa Regulamin, stanowiący Załącznik Nr 3 do Układu.


ROZDZIAŁ V

Warunki pracy - bezpieczeństwo  i  higiena   pracy

Art. 1.     Obowiązki pracodawcy

§ 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

§ 2. Pracodawca ma obowiązek:
1. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w sposób zapobiegający możliwości powstawania warunków grożących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
2. zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska,
3. wydawania poleceń, usuwanie uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
4. umożliwienia funkcjonowania Społecznego Inspektora Pracy, oraz zapewnienia wykonywania  zaleceń Społecznego Inspektora Pracy.

§ 3. Nadrzędnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikom polegającej na:
1. wyposażeniu stanowisk pracy w narzędzia, które zapewniają bezpieczeństwo pracy i zmniejszają  uciążliwość pracy,
2. informowaniu pracowników o rodzajach i zakresie zagrożeń,
3. zapewnieniu koniecznych środków ochronnych i odzieży roboczej,
4. zapewnieniu koniecznych urządzeń higieniczno - sanitarnych,
5. przeprowadzaniu badań lekarskich kandydatów do pracy i pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz badań okresowych,
6. kontrolowaniu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych na poszczególnych stanowiskach pracy,
7. przestrzeganiu przepisów dotyczących zakazu zatrudniania kobiet i młodocianych przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
8. regularnym przeprowadzaniu szkoleń w zakresie bhp, p. poż. i ochrony środowiska,
9. zapewnieniu pracownikom posiłków profilaktycznych.

§ 4. Pracodawca kierując pracownika na badania lekarskie, przekazuje lekarzowi informacje o występowaniu
czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

Art. 2.     Prawa i obowiązki pracownika.

§ 1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. i ochrony środowiska,
2. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
3. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
4. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
5. używać przydzielonej mu odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,
6. poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom zarządzonym przez właściwe organy i stosować się do zaleceń lekarskich,
7. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku przy pracy albo zagrożeniu   życia lub zdrowia ludzkiego,
8. stawiać się do pracy w stanie trzeźwym i wypoczętym.

Art. 3.     Ochrona zdrowia i opieka lekarska.


§ 1. Badaniom profilaktycznym podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy w terminach określonych właściwymi  przepisami. Pracownik, który nie poddał się obowiązkowym badaniom okresowym w terminie wyznaczonym przez  właściwego lekarza - nie może być dopuszczony do pracy.

§ 2. Badaniom kontrolnym podlegają:
1. pracownicy po chorobie trwającej ponad 30 dni.
2. pracownicy narażeni na działanie promieniowania jonizującego.

§ 3. Badaniom specjalistycznym objęci są pracownicy z racji wykonywanego  zawodu.

§ 4. Badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne przeprowadzone są w godzinach pracy i na koszt Firmy. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad jak przy podróżach służbowych.


§ 5. Pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających zapewnia się okresowe badania lekarskie, także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami i czynnikami lub pyłami.

Pracodawca zobowiązuje się do prowadzenia rozszerzonej opieki medycznej nad pracownikami w ramach funkcjonowania Zakładowej Służby Medycyny Pracy – na zasadach konsultacji ze Związkami Zawodowymi.

Art. 4.     Szkolenia obligatoryjne.

§ 1. Firma obowiązana jest do prowadzenia obowiązkowych szkoleń wszystkich pracowników z zakresu bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

§ 2. Pracownik z chwilą podejmowania pracy, obowiązany jest posiadać przeszkolenie wstępne z zakresu bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

§ 3. Firma obowiązana jest przeprowadzić pracownikowi szkolenie podstawowe z zakresu bhp, p.poż. i ochrony środowiska w przeciągu 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

§ 4. Firma obowiązana jest przeprowadzać dla wszystkich pracowników szkolenie okresowe z zakresu bhp, p.poż. i ochrony środowiska nie rzadziej niż:
- jeden raz w roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych o szczególnym zagrożeniu,
- raz na 3 lata dla pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- raz na 5 lat dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

Art. 5.     Odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej

§ 1. Firma obowiązana jest zapewnić pracownikom bezpłatnie odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z ustalonymi zasadami i normami przynależnymi do danego stanowiska pracy.

§ 2. Pracownik zatrudniony przy pracach narażających go na uszkodzenie ciała lub urazy mechaniczne, oparzenia, zatrucia, porażenia prądem a także zatrudniony w niskich temperaturach, wilgoci, hałasie  lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia, nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

§ 3. Firma obowiązana jest do przeszkolenia pracownika w zakresie posługiwania się środkami ochrony osobistej oraz do zapewnienia właściwego przechowywania i utrzymywania sprzętu i odzieży osobistej.

§ 4. Wydana bezpłatnie przez Firmę odzież robocza, obuwie, odzież ochronna i środki ochrony osobistej, stanowi własność Firmy.

§ 5. Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie i używania zgodnie z przeznaczeniem przydzieloną odzież roboczą, obuwie i środki ochrony indywidualnej.

§ 6. Zasady gospodarowania, ustalania norm odzieży, obuwia roboczego oraz tabele przydziału zawierające wykazy stanowisk pracy ustala Pracodawca w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi 
§ 7. Pracodawca zabezpiecza pracownikom pranie odzieży roboczej, pomieszczenia do przechowywania odzieży roboczej i osobistej oraz pomieszczenia socjalne, szatnie i łaźnie.

Art. 6.     Środki  czystości.

§ 1. Firma zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnie wszystkim pracownikom środków czystości zgodnie z obowiązującymi normami przydziału uzgodnionymi ze Związkami Zawodowymi.

§ 2. Pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi ustala wielkość i rodzaj należnych środków czystości dla danego stanowiska pracy.

Art. 7.   Posiłki  i napoje

§ 1. W Firmie wydawane są posiłki profilaktyczne i regeneracyjne.

§ 2. Posiłki profilaktyczne wydawane są bezpłatnie.

§ 3. Posiłki profilaktyczne bezpłatne otrzymują pracownicy wykonujący prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych jeżeli jest to:
1. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal /8374 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1100 kcal / 4605 kJ/ u kobiet,
2. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal / 6280 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1000 kcal /4187 kJ/ u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje C lub wskaźnik obciążenia termicznego /WBGT/°się stale temperatura poniżej 10 C,°wynosi powyżej 25
3. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej  efektywny wydatek  energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal /6280 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1000 kcal /4187 kJ/ u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

§ 4. Posiłki regeneracyjne są odpłatne. Odpłatność pracownika za posiłek wynosi całkowity koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku. Pracodawca ponosi koszty przygotowania i dystrybucji posiłków.

§ 5. Z posiłku regeneracyjnego mogą korzystać wszyscy pracownicy Firmy.

§ 6. Pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatnie napoje w ilości zaspakajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

§ 7.  Szczegółowe zasady wydawania posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych i napoi określa “Instrukcja”, stanowiąca Załącznik Nr 4 do Układu.

 


Art. 8.     Narzędzia pracy.


§ 1. Firma zobowiązana jest zapewnić zatrudnionym pracownikom niezbędne narzędzia pracy wymagane na danym stanowisku pracy.

§ 2. Firma zobowiązana jest do umożliwienia pracownikowi wymiany narzędzi w przypadku nadmiernego zużycia lub nieumyślnego ich uszkodzenia.

§ 3. Pracownik jest zobowiązany do używania narzędzi sprawnych technicznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bhp.

§ 4. Narzędzia pracy wydawane są pracownikowi bezpłatnie i stanowią własność Firmy.

ROZDZIAŁ VI

Inne postanowienia

Art. 1. Szkolenie.

§ 1. Pracownik zatrudniony w Firmie zobowiązany jest posiadać wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Uzyskanie wymaganych kwalifikacji, pomimo wyuczonego zawodu, pracownik nabywa poprzez różne formy szkoleń prowadzonych przez Firmę.


§ 2. Każdy pracownik nowoprzyjęty, zmieniający stanowisko pracy lub wykonujący pracę w zmienionych warunkach techniczno - organizacyjnych przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy musi przejść szkolenie z zakresu:
1. bhp,
2. p.poż,
3. ochrony środowiska,
4. instrukcji technologiczno - konstrukcyjnych obowiązujących na danym stanowisku pracy.

§ 3. Firma organizuje szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

§ 4. Kursy specjalistyczne organizowane są w celu uzyskania dodatkowych  uprawnień wydawanych przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne, wynikające z określonych potrzeb danej jednostki organizacyjnej .

§ 5. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe prowadzone jest w formach szkolnych i poza - szkolnych.

§ 6. Pracodawca może umożliwić podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracownikom wydając stosowne skierowania:
1. Pracownikom, którym wydano skierowania w celu podnoszenia kwalifikacji przysługują urlopy szkoleniowe i zwolnienia z części dnia pracy. Firma może również przyznać dodatkowe świadczenia w postaci dopłaty do czesnego oraz zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych.
2. Firma może uzależnić wydanie pracownikowi skierowania w celu kształcenia, szkolenia, dokształcania  lub doskonalenia kwalifikacji od zobowiązania się pracownika do przepracowania do 3 lat w Firmie  po ukończeniu nauki.
3. W razie nie dotrzymania zobowiązania w trakcie nauki lub po jej ukończeniu z powodu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem lub z winy pracownika - pracownik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Firmę kosztów.

Art. 2.     Działalność Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

§ 1. W Firmie działa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa. Szczegółowe zasady działalności PKZP, udzielania pożyczek oraz zapomóg jak również pomocy  świadczonej przez Firmę, regulują:
1. umowa zawarta pomiędzy Zarządem Firmy, Zarządem Kasy i Związkami Zawodowymi
2. statut działalności PKZP.

§ 2. Firma jest zobowiązana do zapewnienia warunków funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej na zasadach określonych w umowie między Zarządem Firmy a Zarządem Kasy, w szczególności:
1. udostępnienia pomieszczeń biurowych,
2. umożliwienia prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
3. dokonywania potrąceń w listach płac, w listach wypłat zasiłków chorobowych i wychowawczych - wpisowego, wkładów miesięcznych i potrącanie rat pożyczek.

Art. 3.     Działalność Związków Zawodowych w Firmie.

§ 1. Pracodawca umożliwia pracownikom swobodne  zrzeszanie się w Związkach Zawodowych oraz umożliwia funkcjonowanie istniejącym na terenie Firmy organizacjom związkowym na warunkach określonych  w umowach w sprawie udostępnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych i w sprawie obsługi finansowo - księgowej zawartej między  Zarządem Firmy a Związkami Zawodowymi oraz na podstawie “Ustawy o Związkach Zawodowych”.

§ 2. Pracodawca będzie informował Związki Zawodowe:
1. o wynikach finansowych Firmy udostępniając miesięczny raport finansowy,
2. o zamierzonych istotnych zmianach organizacyjnych, nie mających wpływu na warunki pracy.

§ 3. Firma zobowiązana jest do pokrywania niezbędnych kosztów delegacji służbowych związanych z działalnością związkową.
§ 4. Sprawy dotyczące zmiany warunków pracy pracowników i uprawnień pracowniczych będą uzgadniane ze Związkami Zawodowymi.


Art. 4.    Dodatkowe świadczenia pracownicze

§ 1. Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Pracodawca zobowiązuje się do kontynuowania wpłat na dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie  emerytalne pracowników na zasadach uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi oraz określonych w Umowie z Firmą Ubezpieczeniową.


§ 2. Nagrody i wyróżnienia. Pracownikom wzorowo wypełniającym swoje obowiązki wykazującym inicjatywę w pracy, podnoszeniu jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zamieszcza się w aktach osobowych pracownika.


Rozdział VII.


Postanowienia końcowe

Art.  1.  Zasady rozwiązania Układu.

§ 1. Układ może być rozwiązany:
1. na mocy pisemnego porozumienia stron,
2. w wyniku pisemnego 3 - miesięcznego wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron  rozpoczynającego się od 1 - go dnia następnego miesiąca .

Art. 2.   Okres ważności Układu, postanowienia końcowe.

§ 1. Układ wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 po uprzednim zarejestrowaniu przez Okręgowego Inspektora Pracy i obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 2. Pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracowników z tekstem Układu w sposób zwyczajowo w Firmie przyjęty i udzielić wyjaśnień odnośnie jego treści.

§ 3. Zmiany lub uzupełnienia postanowień Układu, w tym także załączników, wprowadza się w drodze  protokołów dodatkowych, podpisanych przez strony Układu.
Treść protokołu dodatkowego podaje się do wiadomości pracowników w ten sam sposób co treść Układu.

§ 4. Integralną część niniejszego Układu stanowią załączniki.

 


Firma Oponiarska Dębica S.A.                                                      Związki Zawodowe

                                                                                          

                                                                                               NSZZ “Solidarność”

                                                                                                  

                                                                                                     ZZ Chemików


Załącznik Nr 1
Taryfikator zaszeregowania pracowników.

Stanowiska robotnicze

L.p.

Stanowisko robotnicze

Kategoria

1

Robotnik transportowy

2-3

2

Kartotekowa 

2-3

3

Operator chłodziarki-składacz  

2-3

4

Wydawca

2-3

5

Kalandrowy

3-4

6

Kierowca wózka transportu wewnętrznego

3-4

7

Kierowca wózka transportu wewnętrznego

3-4

8

Konfekcjoner półfabrykatów

3-4

9

Laborant

3-4

10

Operator kotła wulkanizacyjnego

3-4

11

Robotnik pomocniczy /sortowacz, zasilający/ 

3-4

12

Rozliczeniowiec

3-4

13

Ślusarz

3-4

14

Walcownik

3-4

15

Wydawca surowców

3-4

16

Wytłaczakowy

3-4

17

Aparatowy

4-5

18

Brakarz

4-5

19

Elektrodrążacz

4-5

20

Hartownik

4-5

21

Krajacz kordu 

4-5

22

Mechanik remontowy

4-5

23

Odlewnik

4-5

24

Odważacz chemikalia

4-5

25

Operator szaf sterowniczych

4-5

26

Wydawca wyrobów gotowych

4-5

27

Brakarz kontroli końcowej

5-6

28

Elektromechanik

5-6

29

Elektromonter

5-6

30

Frezer

5-6

31

Konfekcjoner opon jednostadiowy

5-6

32

Operator pras

5-6

33

Spawacz 

5-6

34

Szlifierz

5-6

35

Ślusarz obróbki precyzyjnej

5-6

36

Tokarz

5-6

37

Kontroler techniczny

5-6

38

Kalandrowy prowadzący proces

6-7

39

Konfekcjoner opon dwustadiowy

6-7

40

Mechanik aparatury automatycznej

6-7

41

Maszynista

6-7

42

Walcownik prowadzący proces

6-7

43

Wytłaczarkowy prowadzący proces

6-7


Stanowiska nierobotnicze

L.p.

Stanowisko nierobotnicze

Kategoria

1

Referent 3 - 4

3-4

2

Operator systemów  3 - 5

3-5

3

Księgowy 4 - 5

4-5

4

Starszy referent 4 – 5

4-5

5

Sekretarka 5 - 7

5-7

6

Zaopatrzeniowiec 5 - 7

5-7

7

 Inspektor Nadzoru 5 – 9

5-9

8

Elektronik 8 - 9

8-9

9

Konstruktor 8 – 9

8-9

10

Kierownik Warsztatu  8 - 9

8-9

11

Mistrz 8 - 9

8-9

12

Programista  8 - 9

8-9

13

Technolog 8 - 9

8-9

14

Kierownik Magazynu   8 - 12

8-12

15

Kierownik Sekcji    9 - 11

9-11

16

Specjalista    9 - 12

9-12

17

Kierownik Oddziału 10 -12

10-12

18

Audytor  10 -12

10-12

19

Kierownik Strefy / SBT  10 - 12

10-12

20

Koordynator   10 - 14

10-14

21

Lider  11 - 13

11-13

22

Menedżer   11 - 17

11-17

23

Kierownik Zespołu  11 - 15

11-15

24

Kierownik Laboratorium   12 - 13

12-13

25

Kierownik Wydziału  12 - 14

14-14

26

Kierownik Działu   12 - 17

12-17

27

Kierownik BT  14 - 15

14-15

28

Kierownik Zakładu  16 - 17

16-17


 

 
 
 
 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego:
dla  pracowników  ryczałtowo  płatnych

Kategoria zaszeregowania

Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

3

950 – 2850

4

1045 – 3325

5

1140 – 3800

6

1235 – 4275

7

1330 – 4750

8

1425 – 5225

9

1520 – 5700

10

1710 – 6175

11

1900 – 6650

12

2090 – 7125

13

2280 – 7600

14

2565 – 8550

15

2850 – 9500

16

3325 – 11400

17

3800 – 13300


dla pracowników  godzinowo  płatnych

Kategoria zaszeregowania

Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

2

4,80 – 13,34

3

5,34 – 16,01

4

5,87 – 18,68

5

6,40 – 21,35

6

6,94 – 24,02

7

7,47 – 26,69

Łączne miesięczne wynagrodzenie za pracę  nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe.

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3
REGULAMIN   ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Art. 1.  Podstawy prawne wydania regulaminu.


§ 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o „zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”
/ Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335; z ost. zm; Dz. U. z 1998r.  Nr 75,  poz. 486 /.
§ 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o „ związkach zawodowych”
/Dz. U. Nr 55, poz. 234; z ost. zm; Dz. U. z 1997r. Nr 121, poz. 769/.
§ 3. Coroczne Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim ogłoszone w Monitorze Polskim.

Art. 2.    Postanowienia ogólne.

§ 1. Podstawę wydatkowania i gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym stanowią przepisy ustawy o Funduszu, coroczny plan podziału Funduszu uwzględniający kierunki działalności socjalnej, corocznie opracowywane zasady korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu oraz regulamin.
§ 2. Środkami Funduszu administruje Pracodawca. Czynności związane z działalnością socjalną wykonują służby socjalne Pracodawcy.
§ 3. Coroczny plan podziału Funduszu, zasady korzystania z Funduszu wymagają uzgodnienia ze wszystkimi działającymi w Firmie Związkami Zawodowymi.
§ 4. Związki Zawodowe powinny w ciągu 30 dni przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko wobec zasad zaproponowanych przez Pracodawcę. Po upływie tego terminu zasady wprowadza Pracodawca.
§ 5. Prawo do zgłaszania propozycji zmian w regulaminie posiada zarówno Pracodawca jak i związki zawodowe. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu w trybie przewidzianym przez ustawę.
§ 6. Wnioski w sprawie przyznawania rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianej w regulaminie, należy składać w Zespole Socjalnym.
§ 7. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna. Regulamin może być wydany na każde żądanie zainteresowanej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Art. 3.    Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 1. Odpis podstawowy na Fundusz nalicza się corocznie według zasad w wysokości:
1.   37,5 % - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na jednego zatrudnionego,
2.  50 %    - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych.

§ 2. Środki Funduszu zwiększa się o:
1. odpis w wysokości  6.25%:
- na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- na każdego emeryta i rencistę dla których ostatnim miejscem pracy była Firma,
2. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności socjalnej,
3. odsetki od środków Funduszu,
4. środki pochodzące ze sprzedaży obiektów socjalnych,
5. inne wpływy określone w Ustawie o ZFŚS lub Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  

§ 3. Wszystkie odpisy na Fundusz jak również zwiększenia tworzą jeden Fundusz.
§ 4. Równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy przekazywana jest w Firmie na oddzielny rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Art. 4.   Przeznaczenie Funduszu.

§ 1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie:
1. Pomocy rzeczowej i pieniężnej /w formie zapomóg/ dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Świadczenie sanatoryjne.
3. Turystyka i imprezy kulturalne dla pracowników.
4. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży pracowników.
5. Imprezy dla dzieci pracowników wraz z zakupem symbolicznych upominków - do kwoty ustalanej co rocznie w preliminarzu wydatków z Funduszu.
6. Wypoczynek pracowniczy.
7. Świadczenie dla emerytów i rencistów.
8. Działalność kulturalno-oświatowa oraz dofinansowanie imprez organizowanych dla załogi w ZDK.
9. Dofinansowanie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża.
10. Dofinansowanie sportu i rekreacji dla załogi.
11. Inne świadczenia ujęte w corocznie ustalanych zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Art. 5.     Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.

§ 1. Z usług i świadczeń Funduszu mogą korzystać:
1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
2. rodziny pracowników zatrudnionych w firmie,
3. emeryci, renciści, pracownicy którzy przeszli na zasiłki lub świadczenia przedemerytalne dla których  ostatnim miejscem pracy była Firma oraz członkowie ich rodzin,
4. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
5. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach tj. emerytach, rencistach pracownikach którzy przeszli na zasiłki lub świadczenia przedemerytalna dla których ostatnim miejscem pracy była Firma.


Art. 6.     Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne.

§ 1. Podstawę do ustalenia świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika.

§ 2. Osoba występująca o przyznanie świadczenia finansowego z Funduszu zobowiązana jest złożyć właściwy dokument stosowny dla określonego świadczenia socjalnego. Złożenie nieprawdziwych danych w dokumentach lub wykorzystanie przyznanych środków z Funduszu niezgodnie z przeznacze -   niem, pozbawia osobę uprawnioną prawa do korzystania z Funduszu przez okres 1 roku.


§ 3. Z dofinansowania do letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzice mogą korzystać
corocznie. Dopłaty za korzystanie z organizowanych kolonii i obozów pracownik może uiszczać
maksymalnie w trzech ratach.

§ 4. Zapomogi rzeczowe i finansowe przyznawane są na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych, pracodawcy lub organizacji związkowych. Przyznawanie świadczeń odbywa się komisyjnie. W skład komisji wchodzą osoby upoważnione przez pracodawcę oraz przedstawiciele wszystkich związków zawodowych.


Art. 7.    Postanowienia końcowe.

§ 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 2. Preliminarz roczny dochodów i wydatków z Funduszu uzgodniony z organizacjami związkowymi jest funduszem spożycia zbiorowego i nie daje pracownikowi podstaw do roszczeń.
§ 3. Emeryci i renciści korzystają  z Funduszu w zakresie ustalonego limitu przy podziale na poszczególne kierunki w ramach działalności "Klubu Seniora" na zasadach  korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu opracowywanych corocznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 4

I N S T R U K C J A

posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych i napojów.

Art. 1. Wstęp.

§ 1. W Firmie, wydawane są posiłki profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych na określonych  stanowiskach w pełnym  wymiarze czasu pracy oraz posiłki regeneracyjne.

§ 2. Tryb wydawania i rozliczania posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych oraz napoi określa niniejsza  „Instrukcja”.

Art. 2  Posiłki profilaktyczne

§ 1. Posiłki profilaktyczne wydawane są bezpłatnie.

§ 2. Posiłki profilaktyczne bezpłatne otrzymują pracownicy wykonujący prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych jeżeli jest to:

1. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal /8374 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1100 kcal / 4605 kJ/ u kobiet,

2. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej1500 kcal / 6280 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1000 kcal /4187 kJ/ u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10˚C lub wskaźnik obciążenia termicznego /WBGT/ wynosi powyżej 25˚C,

3. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej  efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal /6280 kJ/ u mężczyzn i powyżej 1000 kcal /4187 kJ/ u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.


§ 3. Wykazy stanowisk na których w związku z wydatkiem energetycznym przysługują bezpłatne posiłki profilaktyczne ustalają Kierownicy Zakładów w uzgodnieniu z Wydziałowymi Organizacjami Związkowymi i Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy -  w oparciu o aktualne wyniki badań wydatku energetycznego na danym stanowisku.

Art. 3.    Posiłki regeneracyjne.

§ 1. Posiłki regeneracyjne wydawane są odpłatnie. Odpłatność pracownika za posiłek wynosi - całkowity koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku. Pracodawca ponosi koszty przygotowania i dystrybucji posiłków.

§ 2.  Z posiłku regeneracyjnego mogą korzystać wszyscy pracownicy Firmy.

Art. 4.  Napoje.

§ 1. Pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatnie napoje w ilości zaspakajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Art. 5. Tryb wydawania i rozliczania.

§ 1. Posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wydawane w formie jednego dania gorącego, i są realizowane w oparciu o aktualny na dany dzień bloczek z karty abonamentowej.

§ 2. Posiłki wydawane są w oparciu o bloczki abonamentowe rozprowadzane przez Zespół Socjalny, który na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kierownika danej jednostki organizacyjnej zabezpiecza właściwą ilość kart abonamentowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem rodzaju posiłku i systemu pracy.
§ 3. Pracownicy odpowiedzialni za rozprowadzanie kart abonamentowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, pobierają z Zespołu Socjalnego karty abonamentowe na dany miesiąc, w terminie nie później niż ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ 4. Wykorzystanie bloczka otrzymanego w karcie abonamentowej na określony rodzaj posiłku, może nastąpić w dniu wyszczególnionym na tym bloczku. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania bloczku z kilku dni, ani zmiany posiłku na ekwiwalent w naturze.

§ 5. Nie wykorzystane bloczki bez względu na rodzaj posiłku, podlegają zwrotowi, przy czym zwrot odpłatności przysługuje tylko za posiłki regeneracyjne pod warunkiem zwrotu bloczka przed dniem jego realizacji, pracownikowi który wydał kartę abonamentową lub bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku nieplanowanej zmiany stanowiska pracy i przydziału bloczka na posiłek profilaktyczny - zwrot bloczka za posiłek regeneracyjny może nastąpić po wyznaczonym dniu jego realizacji.

§ 6. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami Firmy:
1. zmiana dni wolnych od pracy,
2. zmiana systemu pracy,
3. usuwanie skutków awarii lub klęsk żywiołowych,
wydawanie posiłków odbywa się, na podstawie pisemnego zapotrzebowania Kierownika danej jednostki organizacyjnej skierowanego do usługodawcy z powiadomieniem Zespołu Socjalnego.

§ 7. Po zakończeniu każdego miesiąca Zespół Socjalny dokonuje rozliczenia wydanych posiłków, w celu obciążenia poszczególnych jednostek organizacyjnych kosztami wydawanych posiłków z równoczesnym przekazaniem rozliczenia miesięcznego do Działu Księgowości.

§ 8. Warunkiem otrzymania kart abonamentowych jest rozliczenie się prac

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

 

dotyczące zmian Zakładowego Układu Pracy zawartego w dniu 29 kwietnia 2009 r.

 

zawarte w Dębicy w dniu 15 czerwca 2009 r. pomiędzy:

 

Firmą Oponiarską Dębica S.A. w Dębicy reprezentowaną przez:

Panią Renatę Szcześniak – Dyrektor ds. Personalnych, zwaną dalej „ Pracodawcą”

a

Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy:

NSZZ „Solidarność” – reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Podlaska – Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”

Pana Józefa Nykiel - Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”

ZZ Chemików – reprezentowanym przez:

Pana Mariusz Fikusa – Przewodniczącego ZZ Chemików

Pana Jerzego Stańca – Wiceprzewodniczącego ZZ Chemików

 

§ 1

 

Pracodawca i Związki Zawodowe niniejszym zgodnie oświadczają, iż jako sygnatariusze Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej „ Dębica” S.A. podpisanego w dniu 29 kwietnia 2009 r. i przekazanego od rejestracji przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie ( Organ Rejestrowy ) postanawiają- w związku z zastrzeżeniem zgłoszonym przez Organ Rejestrowy – zmienić pierwotny tekst w następujący sposób:

 

I. Nadać nowe brzmienie Rozdział II art.2:

 

§ 1. Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania  pracy.

§ 2. W Firmie stosowane są następujące systemy organizacji pracy:
1. system podstawowy – dotyczy pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych poza Wydziałem |Produkcji i Dystrybucji Mediów
2. system pracy w ruchu ciągłym – dotyczy pracowników zatrudnionych  w Wydziale Produkcji i Dystrybucji Mediów
W każdym systemie czasu pracy może być stosowana praca zmianowa

 1. jednozmianowa
 2. wielozmianowa
 3. praca zmianowa czterobrygadowa ( praca zmianowa przy podziale pracowników na cztery grupy – brygady pracujące na kolejnych zmianach )

Szczegółowy rozkład czasu pracy, w tym podział na zmiany określa Regulamin pracy obowiązujący w Firmie.
§ 3. W razie potrzeby Zarząd Firmy w uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi, może wprowadzić zmiany lub inne systemy czasu pracy w drodze protokołu dodatkowego do Układu.


§ 4. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Czas pracy zmianowej czterobrygadowej nie może przekraczać 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. na tydzień w czteromiesięcznym  okresie rozliczeniowym, przy czym nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w systemie pracy w ruchu ciągłym. W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie pracy w ruchu ciągłym dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w czterotygodniowym okresie rozliczeniowym.

1. W jednostkach organizacyjnych w których praca odbywa się w systemie 4 - brygadowym w ruchu  ciągłym praca prowadzona jest we wszystkie dni kalendarzowe.
2. W jednostkach organizacyjnych w których praca odbywa się w systemie 4 - brygadowym poza ruchem ciągłym praca prowadzona jest we wszystkie dni kalendarzowe z wyłączeniem:
-Nowy Rok - 1 dzień
- Wielkanoc - 2 dni
- Boże Ciało - 1 dzień
- Wszystkich Świętych - 1 dzień
- Boże Narodzenie - 2 dni

3.  Praca w czterobrygadowym systemie pracy odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy, który pracownik otrzymuje przed rozpoczęciem roku kalendarzowego - nie później niż do końca listopada. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów pracy, z indywidualnych harmonogramów pracy wyłącza się w każdym miesiącu jeden dzień, będący wg harmonogramu dla brygady dniem pracy, który dla pracownika jest dniem wolnym niepłatnym.    

4.W każdym roku kalendarzowym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy odpowiednio z upływem:

 1. dla czterobrygadowego systemu pracy z upływem czterech tygodni
 2. dla trzy zmianowego systemu pracy z upływem trzech miesięcy
 3. dla czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego z upływem czterech miesięcy


§ 6. Do czasu pracy wlicza się 15 - to minutową przerwę, wg porządku przyjętego w danej jednostce organizacyjnej określonego w Regulaminie pracy obowiązującego w Firmie.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 8. W przypadku wystąpienia warunków szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, skrócenie czasu pracy może polegać na ustanowieniu przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu czasu pracy - na zasadach uzgodnionych przez strony zawierające Układ.

§ 9. Zasady pełnienia dyżurów i wynagradzania w czasie dyżurów regulują przepisy Kodeksu Pracy.


II. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdział II art.4 § 7:

§7.  W przypadku prawomocnie stwierdzonego przez Sąd Pracy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, pracownik otrzymuje odszkodowanie w wysokości 3 - miesięcznego średniego wynagrodzenia w Firmie ponad odszkodowanie zasądzone przez Sąd bez względu na okres pozostawania bez pracy.

III. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału III art.4:

 

 Art. 4 Informowanie o środkach na nagrody i wyróżnienia.

 

Zarząd Firmy przekazuje Związkom Zawodowym informacje o wielkości środków wydatkowanych w danym roku kalendarzowym na nagrody i wyróżnienia przyznane zgodnie z przepisami Rozdziału VI art. 4 § 2.

 

IV. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału III art.5:

§ 1. Pracownikom, którzy w związku z potrzebami Firmy zostali zatrudnieni w godzinach nadliczbowych przysługuje do wynagrodzenia za każdą godzinę ponad normalny wymiar czasu pracy dodatek w wysokości:

1. za pierwsze dwie godziny w wysokości 50% stawki osobistego zaszeregowania,
2. za każdą następną godzinę w wysokości 100% stawki osobistego zaszeregowania,
3. jeżeli zatrudnienie w godzinach nadliczbowych miało miejsce w nocy, w dniu wolnym od pracy, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy, za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki osobistego zaszeregowania.

§ 2. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 3. Dodatek w wysokości 100% stawki osobistego zaszeregowania przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że  przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

V. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału III art.8 § 3:

§ 3. Do stażu pracy od którego zależy wysokość nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w Firmie, z wyłączeniem:
-  okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę w trybie Art. 52 KP,
-  okresów przebywania na urlopie bezpłatnym,
-  okresów przebywania na emeryturze lub rencie inwalidzkiej,

 

 

VI. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału III art.9 § 3:

 

§ 3. Do okresów stanowiących podstawę do nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia i  inne okresy zaliczane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów do okresów zatrudnienia, od których zależy wysokość odprawy.


VII. Wykreślić postanowienia rozdziału V art.4 § 3:

 

 

VIII. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału VI art.1 § 6 ust.1:

Pracownikom, którym wydano skierowania w celu podnoszenia kwalifikacji przysługują urlopy szkoleniowe i zwolnienia z części dnia pracy. Firma może również przyznać dodatkowe świadczenia w umowie a w przypadku braku uregulowań umownych, pracownikowi przysługują świadczenia wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.

IX. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału VI art.1 § 6 ust.3:

W razie nie dotrzymania zobowiązania w trakcie nauki lub po jej ukończeniu z powodu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem lub z winy pracownika - pracownik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Firmę kosztów na zasadach określonych w przepisach ogólnie obowiązujących dotyczących wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych. W sprawach nie uregulowanych ogólnie obowiązującymi przepisami zwrot kosztów będzie według zasad określonych w umowie pomiędzy Firmą a pracownikiem, z uwzględnieniem zasady, że wysokość zwrotu kosztów ustalana jest proporcjonalnie do nieprzepracowanego okresu 3 letniego zobowiązania.

X. Nadać nowe brzmienie postanowienia  art.2 § 5 załącznika nr 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Prawo do zgłaszania propozycji zmian w regulaminie posiada zarówno Pracodawca jak i związki zawodowe. Zmiany te będą wprowadzane w formie protokołu dodatkowego do Układu.

XI. Nadać nowe brzmienie postanowienia art.3 § 1 załącznika nr 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Odpis podstawowy na Fundusz na jednego zatrudnionego nalicza się corocznie według zasad w wysokości:
1.   37,5 % - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
2.  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 %  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
XII. Nadać nowe brzmienie postanowienia art.4 § 1 załącznika nr 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie:
1. Pomocy rzeczowej i pieniężnej /w formie zapomóg/ dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Świadczenie sanatoryjne.
3. Turystyka i imprezy kulturalne dla pracowników.
4. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży pracowników.
5. Imprezy dla dzieci pracowników wraz z zakupem symbolicznych upominków - do kwoty ustalanej co rocznie w preliminarzu wydatków z Funduszu.
6. Wypoczynek pracowniczy.
7. Świadczenie dla emerytów i rencistów.
8. Działalność kulturalno-oświatowa oraz dofinansowanie imprez organizowanych dla załogi w ZDK.
9. Dofinansowanie sportu i rekreacji dla załogi.
10. Inne świadczenia ujęte w corocznie ustalanych zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

XIII. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału III art.12 § 3:

Wypłata zasiłków wypłacanych przez Firmę dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzeń.

XIV. Nadać nowe brzmienie postanowienia rozdziału VI art.2 § 2:

Firma jest zobowiązana do zapewnienia warunków funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej na zasadach określonych w umowie między Zarządem Firmy, Zarządem Kasy i Związkami Zawodowymi, w szczególności:
1. udostępnienia pomieszczeń biurowych,
2. umożliwienia prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
3. dokonywania potrąceń w listach płac, w listach wypłat zasiłków chorobowych i wychowawczych - wpisowego, wkładów miesięcznych i potrącanie rat pożyczek.

§ 2

 1. Pracodawca i Związki Zawodowe zgodnie oświadczają, iż zmiany wskazane w                       § 1 pkt. I – XIV powyżej są w pełni zgodne  z wzajemnymi oczekiwaniami Stron i według najlepszej wiedzy Stron, mają posłużyć jak najszybciej rejestracji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. z dnia 29 kwietnia 2009 r., nie stając w sprzeczności z pierwotni podpisanym tekstem.
 2. Załącznikiem do niniejszego Porozumienia jest tekst jednolity Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 3. Niniejsze porozumienie zostało podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pracodawcy oraz każdego Związku Zawodowego oraz jeden egzemplarz dla Organu Rejestrowego.

 

 

 

Protokół dodatkowy nr 2 z dnia 23 sierpnia 2013 r. do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawartego w dniu 29 kwietnia 2009 r.

 

Strony Zakładowego Układu  Zbiorowego Pracy postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1. Rozdział III Art. 7 § 1 otrzymują brzmienie:

Pracownik zatrudniony w porze nocnej pomiędzy 22:00 a 6:00 przysługuje dodatek nocny w wysokości 2,85 zł za każdą godzinę pracy, jednakże nie mniej niż 20% stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

2. Rozdział v Art. 7 § 4 otrzymują brzmienie:

Posiłki regeneracyjne wydawane są odpłatnie – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Układem. Odpłatność pracownika za posiłek regeneracyjny wynosi 1 zł. Pracodawca ponosi pozostałe koszty posiłku regeneracyjnego w tym koszty jego przygotowani i dystrybucji.

3.Załącznik nr 4 Art. 3 § 1 otrzymują brzmienie:

Posiłki regeneracyjne wydawane są odpłatnie – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Układem. Odpłatność pracownika za posiłek regeneracyjny wynosi 1 zł. Pracodawca ponosi pozostałe koszty posiłku regeneracyjnego w tym koszty jego przygotowani i dystrybucji.

4. Uprawnionym pracownikom zostaną wypłacone dodatki nocne w wysokości określonej w pkt. 1 niniejszego protokołu z wyrównaniem od 1 października 2013 r.

Protokół dodatkowy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Okręgowego Inspektora Pracy.

 

 

Za  spółkę:                                                                                     Za Związki Zawodowe:

 

 

 

 

 

Protokół dodatkowy nr 3  do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawartego w dniu 29 kwietnia 2009 r. wpisanego do rejestru układów w dniu 01 lipca 2009 r. pod numerem         U - DCLI                                                                                                                          ZAWARTY W DNIU 23 LIPCA 2014 r.

pomiędzy:

Firmą Oponiarską Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ( dalej zwaną „Spółką lub „Pracodawcą”) reprezentowaną przez Stanisława Cieszkowskiego – Prezes Zarządu oraz Angeliką Ryfińską – Prokurenta, Dyrektora ds. Personalnych

a

Związkami Zawodowymi działającymi w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.:

 1. Związek Zawodowy Chemików w TC Dębica S.A., reprezentowanym przez Bogdana Smołuchę – Przewodniczącego oraz Piotra Jamroza – Zastępcę Przewodniczącego, ZZ Chemików w TC Dębica S.A.
 2. NSZZ Solidarność TC Dębica S.A. reprezentowanym przez Tomasza Podlaska – Przewodniczącego oraz Sławomira Bezarę – Zastępcę Przewodniczącego, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TC Dębica S.A.

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawartym w dniu 29 kwietnia 2009 r. zarejestrowanym w dniu 1 lipca 2009 ( dalej ZUZP ) wprowadza się następujące zmiany:

I.         Z dniem zarejestrowania Protokołu dodatkowego przez Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie:

1. Przepis Rozdziału III Art.1 § 1 ZUSP otrzymuje brzmienie:

 „ Wielkość środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasady ich dystrybucji ustala się w drodze uzgodnień dokonanych między Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki w termine do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczą negocjacje biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki”

2. Przepis  Rozdziału III Art.1 § 2 ZUSP otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w paragrafie 1, Zarząd Spółki z dniem 1 kwietnia roku, którego dotyczyły negocjacje, przeznaczy na podwyżkę miesięcznej płacy zasadniczej  Pracowników objętych ZUSP, kwotę stanowiącą iloczyn: (1) 95% wartości wskaźnika inflacji średniorocznej za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszonej przez GUS oraz (2) sumy miesięcznych płac  zasadniczych Pracowników objętych ZUSP zatrudnionych na dzień 31 marca roku, którego dotyczyły negocjacje”

 

 

3. Przepis  Rozdziału III Art.10 § 7 ZUSP otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stałą datę wypłaty nagrody rocznej na 15 marca, a jeżeli ten dzień wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę, to wypłata następować będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, począwszy od nagrody w roku2015”

4. Przepis  Rozdziału III Art.7 § 1 ZUSP otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 przysługuje dodatek w wysokości 2,90 zł brutto za każdą godzinę pracy, jednak nie mniej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami, począwszy od 1 kwietnia 2014 r.”

II.        Z dniem 1 stycznia 2015 r. przepis Rozdziału III Art.12 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin wypłaty wynagrodzenia na ostatni dzień roboczy bieżącego miesiąca, począwszy od wypłaty wynagrodzenia za styczeń2015”

III.      Z dniem 1 stycznia 2015 r. przepis Rozdziału III Art.12 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 przysługuje dodatek w wysokości 3,00 zł brutto za każdą godzinę pracy, jednak nie mniej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami”

Protokół dodatkowy Nr 3 wchodzi w Zycie po zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie.

 

 

 

Za  spółkę:                                                                                     Za Związki Zawodowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół dodatkowy nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawartego w dniu 29 kwietnia 2009 r. wpisanego do rejestru układów w dniu 01 lipca 2009 r. pod numerem         U - DCLI                                                                                                                          ZAWARTY W DNIU 23 LIPCA 2014 r.

pomiędzy:

Firmą Oponiarską Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ( dalej zwaną „Spółką lub „Pracodawcą”) reprezentowaną przez Stanisława Cieszkowskiego – Prezes Zarządu oraz Angeliką Ryfińską – Prokurenta, Dyrektora ds. Personalnych

a

Związkami Zawodowymi działającymi w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.:

 1. Związek Zawodowy Chemików w TC Dębica S.A., reprezentowanym przez Bogdana Smołuchę – Przewodniczącego oraz Piotra Jamroza – Zastępcę Przewodniczącego, ZZ Chemików w TC Dębica S.A.
 2. NSZZ Solidarność TC Dębica S.A. reprezentowanym przez Tomasza Podlaska – Przewodniczącego oraz Sławomira Bezarę – Zastępcę Przewodniczącego, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TC Dębica S.A.

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawartym w dniu 29 kwietnia 2009 r. zarejestrowanym w dniu 1 lipca 2009 ( dalej ZUZP ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale II Art.2 ZUZP dodaje się § 10 w następującym brzmieniu:

„Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z potrzebami Spółki dla pracowników zatrudnionych w:

 • Zakład Produkcji Mieszanek, Opon Rolniczych i Membran (Z-1)
 • Zakład Produkcji Opon Osobowych (Z-2)
 • Zakład Produkcji Opon Ciężarowych (Z-3)
 • Dziale Inżynierii (PI)

Nie może przekroczyć dla poszczególnych pracowników 300 godzin w roku kalendarzowym 2014. W takim przypadku czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownikom zatrudnionym w godzinach nadliczbowych ponad limit wynikający z Kodeksu Pracy- Pracodawca zapewni nieodpłatnie posiłek regeneracyjny w przerwach wyznaczonych na spożywanie posiłków dla ogółu Pracowników”.

Protokół dodatkowy Nr 3 wchodzi w Zycie po zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie.

Za  spółkę:                                                                                     Za Związki Zawodowe