STATUT

 Związku  Zawodowego  Chemików  w Firmie Oponiarskiej  Dębica Spółka Akcyjna

  

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Związku Zawodowego brzmi: Związek Zawodowy Chemików w Firmie Oponiarskiej  Dębica  Spółka Akcyjna. Dopuszcza się używanie nazwy: Związek Zawodowy Chemików w T.C. Dębica S.A.

 §  2

Związek Zawodowy jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników zatrudnionych w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna oraz emerytów i rencistów.

§  3

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa pracy.

§ 4

1. Związek współpracuje na zasadzie równoprawnego partnerstwa z innymi związkami zawodowymi, zwłaszcza z tymi, które zrzeszają pracowników zakładów oponiarskich oraz innych zakładów chemicznych.

2. Na podstawie uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, Związek może wspólnie z innymi związkami zawodowymi utworzyć ogólnokrajową organizację związkową.

§  5

Związek posiada osobowość prawną i jest reprezentowany przez Zarząd Zakładowy.

§  6

Siedzibą Związku jest miasto Dębica, a terenem działania Firma Oponiarska  Dębica Spółka Akcyjna.

 

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§  7

Celem Związku jest obrona interesów zawodowych i uprawnień pracowników Firmy Oponiarskiej  Dębica  Spółka Akcyjna oraz członków Związku, a w szczególności:

1)      ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin jak również nie zrzeszonych pracowników Firmy Oponiarskiej  Dębica Spółka Akcyjna,

2)      zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      harmonizowanie działalności przedsiębiorstwa z interesami pracowników,

4)      umacnianie demokracji, praworządności i sprawiedliwości społecznej, rozwijanie koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych i obywatelskich,

§  8

Do zadań Związku należy:

1. Reprezentowanie interesów zawodowych pracowników wobec kierownictwa zakładów, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji pracodawców oraz organizacji społecznych.

2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Udzielanie pracownikom pomocy prawnej i podejmowanie interwencji  w razie zaistnienia konfliktu na tle stosunku pracy.

3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładów obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

4. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych.

5. Zapewnienie pracownikom i ich rodzinom oraz członkom związku możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – sportowej dla pracowników oraz członków związku.

7. Współdziałanie na rzecz poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników.

8. Zwalczanie niegospodarności i nadużyć, przeciwdziałanie biurokratyzmowi i bezduszności.

9. Tworzenie wspólnego dorobku Związku oraz inicjowanie samopomocy koleżeńskiej członków.

10. Udzielanie pomocy materialnej członkom związku i ich rodzinom w razie koniecznej potrzeby i w miarę posiadanych możliwości.

11. Otaczanie troską i opieką rodzin wielodzietnych członków związku.           

§ 9

1. W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu.

2. Strajk traktuje się jako środek ostateczny.

3. Szczegółowe zasady rozwiązywania sporów zbiorowych określa Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 10

Dla osiągnięcia przyjętych celów i zadań – Związek:

1. Współdziała z Zarządem Firmy  i  kierownictwem poszczególnych zakładów.

2. Przedkłada odpowiednim organom i instytucjom propozycje, wnioski i żądania w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania Związku.

3. Opiniuje założenia lub projekty aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowników Firmy.

4. Prowadzi negocjacje z pracodawcą w celu zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

5. Nadzoruje działalność Społecznej Zakładowej Inspekcji Pracy i współdziała w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

 

Rozdział III

Członkostwo w Związku

§ 11

1. Członkiem związku może być każdy wymieniony w  § 2 bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne i wyznanie, jeżeli wyrazi gotowość podporządkowania się postanowieniom statutu i uchwałom władz związku.

2. Członek związku, który przestał pracować i otrzymuje emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne ma prawo pozostać w Związku.

§ 12

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa, a w przypadku ponownego wstąpienia jak w § 13 pkt 3.

§ 13

1. Członek związku może z niego wystąpić po złożeniu  pisemnego oświadczenia.

2. Ponadto członkowstwo Związku ustaje przez:

 

1)      zmianę miejsca zatrudnienia,

2)      za nie opłacanie bieżącej składki członkowskiej,

3)      wykluczenie ze Związku,

4)      zgon.

3. Ponowne wstąpienie do Związku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty rezygnacji z przynależności,  lub wykluczenia i wymaga pozytywnej uchwały Zarządu Zawiązku.

4. Od negatywnej uchwały Zarządu Związku przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Zebrania Delegatów Związku.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członka Związku

§ 14

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.

2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związkowych.

3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec wszystkich władz Związku.

4. Omawiać i poddawać ocenie oraz krytyce działalność każdego członka Związku i wszystkich władz związkowych.

5.  Zwracać się do Związku o ochronę praw pracowniczych oraz we wszystkich innych sprawach pracowniczych.

6. Korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

7. W szczególnych przypadkach korzystać z zapomóg oraz innych form pomocy.

8. Być na bieżąco informowany o wszelkich decyzjach i innych działaniach władz Związku.

9. Brać osobisty udział w zebraniach i posiedzeniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 15

Członkowi Związku przysługuje prawo do zasiłków i świadczeń statutowych:

 

 1. Z tytułu urodzenia dziecka.

 

 1. Z tytułu zgonu członka rodziny (tj. ojca, matki, ojczyma, macochy, współmałżonka, teścia, teściowej, niepełnoletniego dziecka).

 

 1. Z tytułu zgonu członka Związku.

 

 1. Bon towarowy okolicznościowy.

 

Wypłaty zasiłków i świadczeń określa regulamin uchwalony  przez Zarząd.

 

§ 16

 

 1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony listem  pochwalnym,  dyplomem uznania i nagrodą pieniężną.

 

 1. Władze Związku mogą wystąpić do odpowiednich organów o nadanie szczególnie wyróżniającym się członkom Związku odznak i odznaczeń.

 

§ 17

 

Członek Związku jest zobowiązany:

 

 1. Przestrzegać postanowień Statutu i wykonywać uchwały władz Związku.

 

 1. Aktywnie uczestniczyć w  życiu Związku oraz dążyć do urzeczywistnienia jego celów i zadań.

 

 1. Opłacać składkę członkowską.

 

 1. Przestrzegać zasad koleżeństwa i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowiskach pracy oraz podnosić swoje kwalifikacje ogólne i zawodowe.

 

 1. Rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze.

§ 18

1. Za naruszenie postanowień statutu, uchwał władz związkowych oraz dyscypliny związkowej mogą być stosowane wobec członków Związku następujące kary:

1)      upomnienie

2)      nagana

3)      zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku

4)      wykluczenie ze Związku.

 

2. Uchwały o ukaraniu członka Związku podejmowane są w jego obecności. Od uchwały o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Delegatów Związku.

Rozdział V

Zasady organizacyjne, struktura i władze Związku.

§ 19

1. Organami Związku są:

1)      Zebranie Delegatów.

2)      Zarząd Zakładowy.

3)      Komisja Rewizyjna Związku.

4)      Ogólne zebranie członków Rady Oddziałowej Organizacji Związkowej.

5)      Zarząd Rady Oddziałowej.

 

2. Kadencja władz związkowych trwa 5 lat.

§ 20

 

1. Władze Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się wg następujących zasad:

1)      nie ogranicza się liczby kandydatów,

2)      głosuje się na poszczególnych kandydatów,

3)      głosuje się tajnie,

4)      funkcję Przewodniczącego Zarządu zakładowego Związku można pełnić przez kolejne dwie kadencje.

 

2. Przewodniczącego Zarządu zakładowego wybiera bezpośrednio Zebranie Delegatów spośród  członków Zarządu zakładowego nowej kadencji.

 

3. W skład Zarządu Zakładowego Związku nowej kadencji wchodzą wybrani w wyborach bezpośrednich  Przewodniczący Rad Oddziałowych oraz  ustępujący Przewodniczący i  jego Zastępca.

 

4.  Szczegółowe zasady wyborów określa Ordynacja Wyborcza.

 

§ 21

 

1. Uchwały władz związkowych zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 Rozdz. I ; §39 i § 41 Rozdz. VII.

 

2. Wszystkie władze związkowe są zobowiązane informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, o załatwieniu zgłoszonych wniosków i postulatów oraz  o planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie członków Związku i załogi Firmy.

 

3. Członkowie władz związkowych są zobowiązani:

 

1)      aktywnie uczestniczyć w pracach tych władz,

2)      reprezentować interesy swojego środowiska i wyborców, utrzymywać z nimi stały kontakt, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia władz.

 

§ 22

 

1. Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień statutu i obowiązujących uchwał związkowych oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

2. Uchwałę w sprawie odwołania podejmuje:

 

1)      Zebranie Delegatów w odniesieniu do członków Zarządu Zakładowego i Komisji Rewizyjnej Związku,

2)      Zebranie członków Rady Oddziałowej Organizacji Związkowej w odniesieniu do członków Zarządu Rady Oddziałowej.

 

3. Członek władz związkowych może być zawieszony w pełnieniu funkcji uchwałą właściwego Zarządu. Uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna.

 

4. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji związkowej lub zawieszenia winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanych.

 

§ 23

 

Mandat członka władz związkowych wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

 

1)      rezygnacji z mandatu,

2)      wystąpienia lub wykluczenia ze Związku,

3)      odwołania w trybie określonym w  § 22 Statutu,

4)      przejścia do pracy u innego pracodawcy,

5)      niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż pół roku,

6)      utraty praw publicznych bądź orzeczonego przez Sąd zakazu pełnienia funkcji,

7)      śmierci.

 

§ 24

Związek posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

1)      oddziałowe organizacje związkowe,

2)      zakładowa organizacja związkowa.

 

§ 25

 

1. Najwyższą władzą Związku jest Zebranie Delegatów.

2. Zebranie Delegatów odbywa się, co najmniej jeden raz w roku. Zwołuje je Zarząd Zakładowy.

3. Zebranie Delegatów jest prawomocne do podejmowania uchwał w sytuacji jeżeli weźmie w nim udział minimum 50%  ogólnej liczby Delegatów.

4. Na mocy własnej Uchwały, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku Zarząd Zakładowy jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Delegatów przed upływem jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

5. W Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wybrani Delegaci, a z głosem doradczym może uczestniczyć każdy członek Związku.

§ 26

1. Zebranie Delegatów:

1)      ustala program działania Związku,

2)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Zakładowego i Komisji Rewizyjnej,

3)      zatwierdza Statut i dokonuje zmian w statucie Związku,

4)      zatwierdza skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje członków Zarządu Zakładowego Związku i jego Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej,

5)      rozpatruje wnioski i postulaty,

6)      rozpatruje odwołania członków Związku od nałożonych kar,

7)      określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej oraz podział  i wykorzystanie funduszy Związku,

8)      na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia Zarządowi Zakładowemu absolutorium,

9)  decyduje o rozwiązaniu Związku.

 

2.  W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

 

§ 27

 

1. W okresie między Zebraniami Delegatów działalnością Związku kieruje Zarząd Zakładowy.

 

2. Zarząd Zakładowy zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż  raz na dwa/ trzy miesiące.

 

§ 28

 

1. Zarząd Związku:

 

1)      realizuje uchwały Zebrania Delegatów, współdziała  z kierownictwem Firmy i zakładów we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku.

2)      uchwala Ordynację Wyborczą i zwołuje Zebranie Delegatów. Termin Walnego Zebrania oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,

3)      zarządza majątkiem Związku,

4)      ustala wysokość składki członkowskiej, zasiłków i świadczeń statutowych,

5)      powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe,

6)      uchyla lub zawiesza uchwały Rad Oddziałowych organizacji związkowych sprzeczne ze statutem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,

7)      ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,

8)      deleguje członków do wspólnej reprezentacji związkowej,

10)  określa strukturę Związku i podział na Rady Oddziałowe,

11)  uchwala Regulamin wypłaty zasiłków i świadczeń statutowych,

12)  uchwala Regulamin używania Sztandaru i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach,

13)  decyduje o przyznaniu wyróżnień jak w § 16.

14)  rozpatruje wnioski i podejmuje uchwały o ponowne wstąpienie do Związku.

 

§ 29

 

1.  Zarząd Związku określa skład liczbowy Prezydium i dokonuje jego wyboru.

 

2.  Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu, działa z jego upoważnienia i w jego imieniu, w szczególności:

  

     1)  reprezentuje Związek wobec Zarządu Firmy, kierownictwa zakładów i działających w Firmie organizacji, 

     2)  realizuje uchwały Zarządu Zakładowego i Zebrania Delegatów,

     3)  kieruje pracami podległych ogniw związkowych,

     4)  podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,

     5)  podejmuje bieżące dyspozycje w zakresie realizacji budżetu Związku,

     6)  przyznaje zasiłki i świadczenia statutowe oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,

 

§ 30

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

 

1)      kontrola działalności merytorycznej, finansowej i majątkowej Zarządu Zakładowego i Zarządów Rad Oddziałowych, a w szczególności kontrola realizacji uchwał władz związkowych,

2)      sporządzanie sprawozdania z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi Związku uwag i wniosków w tym zakresie.

 

2. W razie stwierdzenia  nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem i funduszami  Związku ze statutem lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

 

 

§ 31

 

1. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny się odbywać raz na kwartał.

3. Komisja Rewizyjna składa Zebraniu Delegatów  sprawozdanie ze swej rocznej działalności.

 

§ 32

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich władz Związku.

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Zakładowego.

 

§ 33

 

1. Najwyższą władzą Rady Oddziałowej Organizacji Związkowej jest ogólne zebranie członków.  

 

2. Ogólne zebranie Rady Oddziałowej wybiera w głosowaniu tajnym delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku, którzy po ukonstytuowaniu się tworzą Zarząd Rady Oddziałowej.

 

§ 34

 

1. Zarząd Rady Oddziałowej realizuje program własny i program Związku przyjęty przez Zebranie Delegatów oraz wykonuje zadania określone przez Zarząd Zakładowy.

 

Rozdział VI

Majątek Związku

 

§ 35

 

1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności Związku.

2. Majątek Związku powstaje:

1)      ze składek członkowskich,

2)      z dotacji, darowizn i zapisów,

3)      z dochodów zorganizowanych przez Związek imprez kulturalno – rozrywkowych, sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej,

4)      z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 36

1. Rodzaje funduszy celowych ( w tym funduszu strajkowego), zasady ich tworzenia jak też budżet roczny Związku określa i uchwala Zebranie Delegatów.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdza Zebranie Delegatów.

 

§ 37

 

1. Właścicielem majątku Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna jest Związek Zawodowy Chemików w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna.

2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu władz Związku w osobach pełniących funkcję Przewodniczącego i Z-cy  Przewodniczącego Związku.

 

§ 38

 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni:

 

    -  Przewodniczący Związku

    -  Z- ca Przewodniczącego Związku

    -  i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku w granicach  udzielonego im pełnomocnictwa.

 

2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łącznie działanie dwóch osób, chyba, że co innego wynika z pełnomocnictwa.

 

3. W sprawach przekraczających zakres kompetencji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Związku tj. nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu Związku.

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe.

§ 39

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 głosów oddanych.

§ 40

Interpretacja postanowień Statutu należy do Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Chemików w Firmie Oponiarskiej  Dębica  Spółka Akcyjna.

 

§  41

 

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

 

§  42

 

1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zebranie Delegatów.

 

2. Majątek Związku po zaspokojeniu zobowiązań przeznacza się na ustalone przez Komisję Likwidacyjną cele społeczne.

 

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie i składa je w Sądzie Rejestrowym.

 

 

 

Przyjęty Uchwałą Nr 3 Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Związku Zawodowego Chemików w Firmie

Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna w dniu 16.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  11  -